HYLAND KLIPPTE IN­TE GRÄS

Moped - - POSTILJONEN - THORE KRISTOFFERSSON

Jag läs­te om Folk­kä­ra fi­gu­rer på si­dan 11 i num­mer 4/2016, det hand­la­de om den oi­den­ti­fi­e­ra­de jazz­snub­ben om sit­ter på en Crescent 1136. Här är sva­ret: Det är or­kes­ter­le­da­ren Al­lan Johansson, Bri­ta Borgs ma­ke. Sam­ti­digt vill jag kor­ri­ge­ra re­dak­tio­nen an­gå­en­de ”Lennart Hyland” i bak­grun­den. Nej, Hyland klippte nog ald­rig nåt gräs, nån­sin, och in­te på den­na bil­den hel­ler. Per­so­nen ifrå­ga är Oscar Run­dqvist, med­lem i Flic­ke­ry Fli­es. Hans bas­röst hörs bra i bland an­nat ”Var är två­len”. Al­la tre ut­gjor­de de­lar av nämn­da sång­grupp, och al­la var in­blan­da­de i Po­vel Ra­mels Knäppupp-gäng.

SVAR: Vi kun­de ha ta­git gift på att det var Lennart Hyland och det satt långt in­ne in­nan vi trod­de på dig Thore. Bil­der för­sto­ra­des. Sin­nes­sju­ka goog­ling­ar ge­nom­för­des – till sist fick vi det be­vi­sat ge­nom att gå till bib­li­o­te­ket och lä­sa Ny­man­bo­la­gens eg­na skrif­ter. Och du har för­stås rätt. Det är Oscar Run­dquist, vi er­kän­ner. Motvil­ligt. Skarp­synt, du är värd en strut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.