BERÖR BEGREPPET JORD

Moped - - POSTILJONEN - TORE ANDERSSON

Jag är kund se­dan ni star­ta­de upp tid­ning­en. Det jag kom­mer med nu trod­de jag in­te skul­le be­hö­vas, men ef­ter al­la num­mer ut­an det jag och många and­ra mo­ped­in­tres­se­ra­de sö­ker in­for­ma­tion om, fin­ner jag nu måt­tet rå­gat!

Sa­ken gäl­ler gnis­ta el­ler in­te på tänd­stif­tet! Ni har ut­gått från att det räc­ker med att skic­ka ut ett an­tal bil­der på det elekt­ris­ka med hjälp av sche­man, vad blir det då? Jag har kol­lat och of­tast var vetska­pen låg/el­ler obe­fint­lig. Här finns allt­så ett i grun­den be­hov i äm­net. An­vänd där­för era kun­ska­per att skri­va, för det kan ni ut­omor­dent­ligt bra, men ock­så era ka­me­ror för att vi­sa tänd­plat­tans de­lar med slad­dar hit och dit. Det som kan stäl­la till det re­jält är var de iso­le­ran­de bric­kor­na ska pla­ce­ras. De­tal­jer är som van­ligt av­gö­ran­de. Begreppet jord bör ock­så be­rö­ras. Hop­pas ni tar det­ta in­lägg på rätt sätt och att ni tar upp frå­gan i kom­man­de num­mer.

SVAR: Bra kri­tik, tack. Näs­ta gång vi skri­ver om tänd­sy­stem gör vi det mer grund­ligt. In­klu­si­ve bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.