GRIPEN VAR EN GOEBEL

Moped - - POSTILJONEN - HÄLSNINGAR GERT NILS­SON

Mitt namn är Gert Nils­son och jag har en moped, Gripen Spe­ci­al 1958. Den är le­ve­re­rad av Svens­ka cy­kel­ma­ga­si­net i Lin­kö­ping. Ef­tersom dom in­te till­ver­ka­de någ­ra mo­pe­der själ­va har jag fun­de­rat över vem som till­ver­kat den. Jag har för­sökt på al­la vis att bringa klar­het, bland an­nat var jag i kon­takt med er i ja­nu­a­ri 2013 men ni kun­de in­te med be­stämd­het klar­gö­ra vem till­ver­ka­ren var. Jag har en svå­ger i Vadste­na som den 8 ju­ni 2016 läs­te ett re­por­tage i Cor­ren om ett gäng gub­bar “med ben­si­nen i blo­det”. Han klippte ut re­por­ta­get och skic­ka­de ner till mig. En av gub­bar­na var Esko Raut­a­nen i Man­torp. Han ha­de job­bat på Svens­ka cy­kel­ma­ga­si­net. Jag tog kon­takt med Esko och frå­ga­de om han kun­de läm­na upp­gif­ter som lös­te gå­tan. Och det kun­de han, del­vis. Han kom ihåg mo­del­len och att den var till­ver­kad i Tyskland …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.