Inkaps­lad kraft

Moped - - GODIS - TEXT & FO­TO: CLAES JOHANSSON FÖREMÅL: MOPEDUM

BAKOM VÄLLUSTIGA KÅPOR I LÄTTMETALLL på­gick kom­pli­ce­ra­de pro­ces­ser, för som­li­ga höj­den av lo­gik. För and­ra var det full­kom­li­ga myste­ri­er, nå­got som ab­so­lut skul­le tol­kas som en stå­en­de in­bju­dan. Ba­ra att los­sa skru­var­na och ge sig hän. Ka­os och pa­nik kun­de upp­stå när skru­var, fjäd­rar och shims sprät­te iväg i vi­da bå­gar: lan­da­de i gru­set, un­der hy­vel­bän­ken. Men vil­da chans­ning­ar kun­de li­ka gär­na ut­myn­na i tri­umf, en grund­kurs i hur li­vet kan sit­ta ihop och fak­tiskt fun­ge­ra.

Kå­por­nas sti­lar var många. Allt från ba­ge­rimju­ka med sprö­da bok­stä­ver i re­li­ef till sak­li­ga ma­skin­de­lar där in­gen­jö­rer in­te bli­vit stör­da i ar­be­tet. Kåpor in­bjöd som ing­et an­nat till puts, en krä­van­de sport med få ut­ö­van­de 15-åring­ar. Först tand­bors­te, se­dan Au­to­sol med av­lag­da kal­sing­ar och jul­gar­di­ner. För den med ta­lang och tå­la­mod gick det att put­sa sig än­da till Hot Rod Show i Mar­mor­hal­lar­na, men för ma­jo­ri­te­ten äg­na­des kå­por­na in­te till­räck­ligt in­tres­se för att hål­la smuts, re­por och snart spric­kor bor­ta.

Att då hit­ta en om­gång väl­håll­na grå emi­nen­ser hos Mopedum i Nynäs­hamn är re­na kåp­kic­ken. Någ­ra har ald­rig va­rit mon­te­ra­de – vil­ka skön­he­ter!

Den svens­ka en­hets­mo­torn Flin­ta el­ler ­Ex­port till­ver­ka­des av Husqvar­na i en hy­per­mo­dern och del­vis ­au­to­ma­ti­se­rad fa­brik. MCB-kon­cer­nen upp­rätt­höll ­ord­ning­en ge­nom att ha oli­ka mär­kes­namn in­gjut­na. Den klas­sis­ka kå­pan från Schwein­furt i Bay­ern. Or­ga­nisk och rät­lin­jig på sam­ma gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.