Nu blom­mar det!

Käckt och spex­igt vär­re när Ve­spa gjor­de re­klam för sitt mo­dell­pro­gram upp­ror­så­ret 1968.

Moped - - FRISYR I BROSCHYR - TEXT & ARKIV: CLAES JOHANSSON

Sta­bi­la uni­sex­fril­lor gäll­de sä­song­en sex­tio­åt­ta, spex­igt var det ock­så. Hel­fest­ligt! – om man får tro den här hålslag­na bro­schy­ren från bar­ri­ka­der­nas och BH-bra­sor­nas år. Själ­va åk­do­nen är märk­vär­digt tid­lö­sa, re­klam­språ­ket desto mer da­te­rat. Det är lösmu­sta­scher och toksko­ji­ga strump­fär­ger i knas­ro­li­ga träs­kor. Var man in­te nöjd med Flam­röd, På­få­gels­blå el­ler Chock­grön ka­ross var det ba­ra att ploc­ka fram färg och pen­sel och ge den ny­in­köp­ta sko­tern en per­son­lig touch. Kanske blom­mor. Någ­ra lö­kar. Li­te pop. Psy­ke­de­liskt för­stås. Fritt och ga­let. När man trött­nat var det ba­ra att gå till fär­g­af­fä­ren och kö­pa li­te lös­nings­me­del så blev allt som van­ligt igen, jodå. Kanske skul­le vi än­då be­hö­va li­te av det där idag, en må­lad glad mun på den ar­ga su­ven? Någ­ra regn­bågs­de­ka­ler på den bull­ran­de HD:n.

Upp­ma­ning­en att kö­pa en Ve­spa för att ”träf­fa bru­dar” känns väl li­te mer siså­där. Av glät­tig­he­ten i bro­schy­ren märk­tes ing­et i sty­rel­se­rum­men i Pon­ter­de­ra. I mit­ten av 1960-ta­let led jät­te­kon­cer­nen Piaggio av overk­ligt sto­ra för­lus­ter, man gick en miljard lire back. El­ler så kanske det in­te var så far­ligt? Li­ren var ju för alltid för­knip­pad med skoj­siff­ror. Någ­ra år ti­di­ga­re ha­de fa­bri­ken drab­bats av över­sväm­ning och på Eu­ro­pas ga­tor bör­ja­de bi­lar över­sväm­ma ga­tor och vägar. Skot­rar­na ha­de haft sin stor­hets­tid.

Det som räd­da­de Piaggio var sats­ning­en på mo­pedsko­tern Ve­spa 50. Den in­tro­du­ce­ra­des 1963 och fanns i fle­ra ut­fö­ran­de, från en hk i Sve­ri­ge till kon­ti­nen­tens 1,5, 2,5 och den fyr­väx­la­de SS (Su­per Sprint) med 3,7 hk och en topp­fart på 75 km/h. Den var en mind­re va­ri­ant av den om­ta­la­de 90SS med re­serv­hjul mel­lan knä­na med en ex­tra handsk­fackslå­da ovan­på. Till­ver­ka­des en­dast 2 525 ex­em­plar.

Ve­spa 50 skil­de sig från gam­ling­ar­na med en fast mon­te­ra­de si­do­kå­por som ingick i den bä­ran­de kon­struk­tio­nen, ser­vice sköt­tes ge­nom luc­kor. Tack va­re sats­ning­en på ung­do­mar (stu­den­ter in­te minst) lyc­ka­des Piaggio ta sig hel­skin­na­de in i 1970-ta­let med när­ma­re en halv mil­jon till­ver­ka­de mo­pe­der.

PIAGGIO GICK EN MILJARD LIRE BACK. MEN DET KANSKE IN­TE VAR SÅ MYCKET?

Pop­pi­ga­re till­tal och en ny hex­a­gon­for­mad lo­go­typ kom 1967. Men det var först ef­ter sam­man­slag­ning­en med Gi­le­ra 1970 som nya at­trak­ti­va­re mo­ped­mo­del­ler föd­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.