MOPPAR I BREMEN

Den tys­ka mo­ped­kul­tu­ren må in­ne­hål­la fler häst­kraf­ter och ­va­ri­an­ter­na på Zünd­app är för­stås läs­kan­de. Bremen Clas­sic Mo­torshow bju­der på en hel del kul – men li­te snålt känns det allt …

Moped - - BIFFIGARE - TEXT & FO­TO: CLAES JOHANSSON

Tyskland är stör­re. Fler män­ni­skor. Fler mo­pe­der. Mo­ped­kul­tu­ren är för­stås le­van­de och va­ri­e­rad, men lik­som mer ut­spädd. Här finns pro­fes­sio­nel­la säl­ja­re spe­ci­a­li­se­ra­de på en­skil­da mär­ken. Här har cy­lind­rar­na sub­stans och stör­re por­tar. Men frå­gan är om Tysklands ver­sion av det som kan kal­las ret­ro­mo­pe­dism ens är i när- he­ten av det vi upp­le­ver i vårt land? Har var­je tysk by verk­li­gen en egen mop­pe­klubb?

Kanske är slut­sat­sen in­te rätt­vi­san­de ef­ter att ha vand­rat om­kring på Bremen Clas­sic mo­torshow, den sto­ra motor­mäs­san som i år be­sök­tes av 45 557 per­so­ner. Mo­pe­der­na är hän­vi­sa­de till en gans­ka stor, men väl­digt mörk och kvav mäss­hall. I den luf­ti­ga­re och lju­sa­re en­tré­hal­len är mop­par­na istäl­let in­spräng­da li­te här och var, som ku­ri­o­si­te­ter bland de klas­sis­ka mo­tor­cyk­lar­na.

– Otroligt, finns det en professionell mo­ped­tid­ning i ert lil­la land, sä­ger en säl­ja­re när vi lang­ar över en tid­ning. Det gjor­des ett för­sök här i Tyskland, men den för­svann snart.

Av artri­ke­do­men i den tys­ka mo­ped­histo­ri­en märks in­te mycket. Det är fo­kus på Zünd­app, vil­ket un­der­stryks av spe­ci­alut­ställ­ning med an­led­ning av mär­kets hund­ra­år­sju­bi­le­um. Om det fun­nits kvar i li­vet vill sä­ga. Box­e­re­po­ken är mest fa­sci­ne­ran­de, men det är än­då de väl­kän­da mo­pe­der­na som vi är här för. Dub­bel­sad­lar, stör­re cy­lind­rar, mas­sor av väx­lar och kraf­ti­ga­re av­gas­sy­stem – vat­ten­kyl­ning! – ger mär­ket en helt an­nan och san­na­re fram­to­ning. De ka­pab­la hem­maplans­ver­sio­ner­na vi­sar ba­ra ge­nom sin blot­ta ex­istens det ab­sur­da i den svens­ka mo­ped­la­gen. Här står mo­pe­der­na otyg­la­de och poc­kan­de – men just där­för kanske li­te oin­tres­san­ta. Tröt­ta mo­tor­cyklar lik­som. Kanske bott­nar vår egen mo­ped­fa­sci­na­tion just i själ­va be­gräns­ning­en, lång­sam­he­ten. Den väl­digt spe­ci­el­la gro­grun­den för al­la my­ter, dröm­mar och fö­re­ställ­ning­ar, vil­ket i sin tur fött vår liv­ak­ti­ga mop­pe­scen där vi mer än nå­got an­nat trak­tar ef­ter tysk pre­stan­da.

Av de få mo­pe­der som är till för­sälj­ning no­te­ras en nor­mal­hög pris­ni­vå, i hygg­lig pa­ri­tet med det som bjuds ut i Sve­ri­ge. En topp­fin KS50 1974 säljs för knappt 40 000 kro­nor. Ros­ti­ga sväng­hjul kur­sas till över­pri­ser, vil­ket nog sä­ger mer om kvadrat­me­ter­hy­ran på mont­rar­na än la­gen om till­gång och ef­ter­frå­gan. På vägen ut ser vi en Puch N50 Mon­za Gran Prix. Den har – flämt! – 6,5 häs­tar och ofatt­ba­ra sex väx­lar ...

OTROLIGT, FINNS DET EN PROFESSIONELL MOPED­TID­NING I ERT LIL­LA LAND?

Vil­ken ny­ans av vitt hand­tag öns­kas? Hög kva­li­tet och fres­tan­de ut­bud. Man bor­de skaf­fa li­te fler tys­ka mo­pe­der där hand­ta­gen sak­nas …

Gaf­fel, lim­pa, lamp­hus, cy­lin­der, av­gas­rör. Allt är stör­re i hem­lan­det. Röd sa­del och svart lac­ke­ring – mums.

stor­he­ten i för­står man tänkt, Helt plöts­ligt det var

se­rie. Så här Puchs N50- topp­kå­pa och 6,5

, skiv­broms med

väx­lar – wow! häs­tar. Sex

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.