Shop­perns ska­pa­re ur ti­den

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

NORSJÖ SHOPPER SÅG mest ut som en rul­tig plåt­bubb­la med tält­tak. Först ef­ter att in­du­stri­de­sig­nern, konst­nä­ren och il­lust­ra­tö­ren Car­le­ric Gö­ran­zon fått fria hän­der fick mo­ped­bi­len sin klas­sis­ka form i glas­fi­ber. Hans kar­riär om­fat­tar allt från ol­je­mål­ning, glas­de­sign till nors­ka speed­bo­ats. Vi är många som sög i oss hans liv­ful­la il­lust­ra­tio­ner i bland an­nat Tek­ni­kens Värld. När vi in­ter­vju­a­de Gö­ran­zon för någ­ra år se­dan om Shopper er­in­ra­de han sig att en yxa var högst del­ak­tig pro­ces­sens skäl­van­de mi­nut. Så fick ock­så Shopper en skarp och lätt igen­kän­nings­bar pro­fil. Shopper stod för sträv­sam var­dag och rör­lig­het för män­ni­skor som in­te ha­de möj­lig­het el­ler lust att kö­ra bil. Ett fri­hets­red­skap i all­ra bästa be­mär­kel­se. I ja­nu­a­ri i år gick Car­le­ric Gö­ran­zon bort, 79 år gam­mal.

Men hans iko­nis­ka Shopper rul­lar vi­da­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.