Mop­pe­sam­la­ren

Tho­mas Selldén vår­dar si­na mo­ped­min­nen på ett högst fy­siskt vis. Med en­vis­het och slump har han skaf­fat si­na fem dröm­mo­pe­der från ton­å­ren. Ba­ra fem? Nej, hans sam­ling blic­kar även fram­åt!

Moped - - INNEHÅLL - TEXT & FO­TO: CLAES JOHANSSON

Tho­mas Selldén vil­le ba­ra ha en Zünd­app .. och någ­ra till.

Nej, Tho­mas Selldén i Hud­dinge vill in­te kal­la sig sam­la­re. Det hand­lar väl mer om vil­ka ty­per han fö­re­drar att hänga med i det väl­ord­na­de ga­ra­get. Fem kom­pi­sar från den tid när dröm­mar sta­va­des moped, ett kort ögon­blick in­nan vux­en­skap och föns­ter­ku­vert. Den pe­ri­od i li­vet som så många gär­na åter­kom­mer till i tan­ke och hand­ling ... så ock­så Tho­mas.

– Jag märk­te att jag omed­ve­tet drogs till gam­la mo­pe­der när jag be­sök­te mc-mäs­sor. Det satt nog långt in­ne in­nan man er­kän­de det för sig själv, men en dag slog det mig: jag mås­te ha en Zünd­app. Den man dröm­de om som grabb.

Det Tho­mas in­te ha­de koll på då för tio år se­dan var att en moped gär­na blir ... fler. Zünd­ap­pen som pre­sen­te­ra­de sig ut­an bild på Bloc­ket blev ba­ra ett start­skott. Årsmo­del­len är 1972 och den ha­de till­bring­at sin mesta tid un­dan­ställd i ett kall­för­råd i Sjä­le­vad, ytros­tig och trött. Men mä­ta­ren stod på ba­ra drygt 400 mil!

– Den förs­te äga­rens pap­pa ha­de köpt två nya Zünd­app till si­na sön­der, en röd och en blå. Men

EN DAG SLOG DET MIG: JAG MÅS­TE HA EN ZÜND­APP.

En Zünd­app låg­mi­la­re star­ta­de allt. Om­lac­kad, ba­ra li­te trim­mad. San­sad och lång­li­vad. En klas­si­ker. Puch Flo­ri­da. Rex Sport 64. En ”Stock­hol­ma­re” från Halm­stad.

Hon­da Zoo­mer – bli­va­de klas­si­ker, ga­ran­te­rat! Stock­hol­ma­ren. Kax­ig men gans­ka sim­pel un­der den prå­li­ga ytan. Ja­pansk pre­ci­sions­dröm. Dream 50 gjor­des i be­grän­sad upp­la­ga. Monark Top­per, li­te för­vrängd av vid­vin­kel­ob­jek­ti­vet. Men snygg som få. Ri­tad av Björn Karl­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.