SURFA PÅ VÅGEN

Moped - - KUSTOMIZER -

FÖR TÄVLINGENS KONTINENTALA

in­slag stod dansken Lars Chri­s­ten­sen, Kö­pen­hamn, så ock­så det gal­nas­te. Lars byg­ge Le­ad Sled´O´Ped läm­nar ing­en obe­rörd med sin un­der­ba­ra mo­torpla­ce­ring och skär­mar från en Ford 1956. Re­na mur­bräc­kan. Här ta­lar vi tidernas hå­ri­gas­te kö­re­gen­ska­per upp­bac­kat av fot­kopp­ling och cy­kel­broms med handspak i ka­ros­sen – som verk­li­gen döl­jer allt ut­om fram­hju­let. Tänk pun­ka på bak­hju­let. Tänk skit i för­ga­sa­ren. Vi pas­sar på att tilläg­ga att Lars ar­tist­namn är Von Loco. Loco på spans­ka. Goog­la det. Ing­et av de öv­ri­ga bi­dra­gen kun­de vi­sa upp haj­fe­na bak­till, haj­hu­vud fram, elds­flam­mor av trä, ska­te­board till fot­brä­dor el­ler sis­sy­bar i form av vat­ten­kran hel­ler för den de­len. Lars tän­ker i fram­ti­den byg­ga chop­per, hot rod, board track-mop­pe och custo­mi­se­ra sin Ford 1956 till rymd­skepp. Det finns ing­et slut på ga­len­ska­per­na. Och för­res­ten, är vi rikt­gt säk­ra på att Le­ad Sled´O´Ped ha­de ett bak­hjul, det kanske var nå­gon form av mag­ne­tism? We lo­ve you Loco!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.