Si­van Jo­hans­son har skämt bor Norr­täl­jes mo­ped-och cy­ke­lä­gar se­dan 1950-ta­let.

An­språks­löst i än­den av en ga­ra­ge­l­änga mitt i Norr­täl­je, lig­ger Si­van Jo­hans­sons Cy­kel- och Mo­tor. Där ar­be­tar Norr­täl­jes mest hän­giv­ne re­pa­ra­tör Si­van Jo­hans­son, 97 år. Se­dan 1950-ta­let har han hållt igång Norr­täl­jes två- och tre­hju­li­ga for­donspark.

Moped - - INNEHÅLL - TEXT: ANDRÉ WACHOLZ FO­TO: AN­DERS ROTH

När Si­van öpp­na­de verk­sta­den för mer än 60 år se­dan var det egent­li­gen ing­et nytt han skul­le gö­ra utan en fort­sätt­ning på vad han he­la ti­den gjort se­dan 1930-ta­let. – Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av me­ka­nik och mo­to­rer så länge jag kan min­nas och fort­sat­te helt en­kelt med det jag kun­de kla­ra av. Och folk be­höv­de ju hjälp he­la ti­den, be­rät­tar han.

Den lil­la cy­kel- och mo­ped­verk­sta­den ver­kar ha sitt eget uni­ver­sum. Väl­digt få sa­ker här in­ne gör sig påmin­da om den öv­ri­ga värl­den. En värld där ma­jo­ri­te­ten sit­ter ba­kom da­torskär­mar el­ler pla­ne­rar si­na livspus­sel med hjälp av si­na mo­bil­te­le­fo­ner. In­te hel­ler verk­ty­gen, cyk­lar­na el­ler mo­pe­der­na sä­ger nå­got om att vi be­fin­ner oss i året 2017. På väg­gen sit­ter näs­tan 50 år gam­la re­klamaf­fi­scher. En av dem vi­sar upp den tre­hju­li­ga mo­ped­bi­len Shop­per, som för två ge­ne­ra­tio­ner se­dan till­ver­ka­des av den lil­la svens­ka fir­man Nor­sjö Me­ka­nis­ka.

BA­KOM VERK­STA­DEN LIG­GER ett mi­ni­malt kon­tor med ett re­serv­delsla­ger. Det är trångt men tack va­re re­serv­delslag­ret och ett or­dent­ligt do­ku­mentar­kiv har Si­van koll på varen­da del som kan be­hö­vas och kan lätt lö­sa al­la tänk­ba­ra be­hov i äm­net cyklar och mo­pe­der.

At­mo­sfä­ren är oer­hört in­bju­dan­de och varm. Al­la verk­ty­gen lig­ger i god ord­ning. Trots att verk­sta­den är så li­ten finns all tänk­bar ut­rust­ning till hands för att hål­la igång den två­hju­li­ga for­donspar­ken. Allt från pre­ci­sions­verk­tyg för att ju­ste­ra styr­la­ger, till svet­sen för att re­pa­re­ra cy­kel­ra­mar­na. Här skul­le vi kun­na stan­na länge. Det är ett stäl­le att tri­vas på. Den omiss­känn­li­ga dof­ten av verk­tyg och ol­ja som ver­kar bli mer och mer ovan­lig på mo­der­na­re verk­stads­an­lägg­ning­ar

SI­VAN BÖR­JA­DE JOBBA i jord­bru­ket på 1930ta­let och me­ka­de ti­digt med traktor­mo­to­rer och gen­ga­sag­gre­gat re­dan fö­re and­ra världs­kri­get. Han tyck­te det var ro­ligt att skru­va och så var det in­te så van­ligt med me­ka­nis­ka kun­ska­per.

– Mitt in­tres­set för det me­ka­nis­ka var med­fött. På tret­ti­o­ta­let var det mest mo­tor­cyklar. Mo­pe­der kom först se­na­re och tog kål på bran­schen för lät­ta mo­tor­cyklar.

Pe­ri­od­vis fick Si­van ex­tra myc­ket jobb. Spe­ci­ellt när mo­pe­der­na kom 1952, då blev det väl­digt myc­ket motor­me­kan­de, be­rät­tar Si­van. Långt se­na­re in på 1980-ta­let kom nya ty­per av cyklar och se­dan även nya tuf­fa­re reg­ler för mo­pe­der vil­ket för­änd­ra­de spel­pla­nen igen. Nu ver­kar mo­pe­der­na kom­ma till­ba­ka, men cyk­lar­na är van­li­gast be­rät­tar Si­van, det går ju i vå­gor. Hans kon­takt­nät har med åren bli­vit stort. – Man är vid det här la­get be­kant med väl­digt många, man he­jar på dem på stan. Det är ju många som pas­se­rat verk­sta­den ge­nom åren så det kan va­ra svårt att kom­ma håg al­la skrat­tar Si­van. Det hän­der att han får in bå­de båt­mo­to­rer och gräs­klip­pa­re som han re­pa­re­rar och någ­ra mo­tor­cy­kel­mo­to­rer kom­mer ju ock­så in i bland. Så brist på jobb är det in­te. Tvärtom.

DEN STO­RA SKILL­NA­DEN mot förr är att re­pa­ra­tio­ner med ti­den har änd­rats mer till att by­ta de­lar istäl­let. Om han in­te har de­lar på la­ger bru­kar han för­sö­ka att ploc­ka de­lar från gam­la cyklar. Se­dan an­vän­der han te­le­fo­nen. Med hjälp av en le­ve­ran­tör får han tag i re­serv­de­lar från he­la värl­den, men mest från Ki­na.

– Cykel­de­lar­na är näs­tan all­tid från Ki­na, Det finns någ­ra svens­ka cy­kel­till­ver­ka­re men även de an­vän­der sig av de­lar från Ki­na. Här skru­var de ihop dem.

Si­van har pas­se­rat pen­sions­ål­dern med mer än 30 år och han har inga pla­ner på att läg­ga av. Det räc­ker med två vec­kors höst­se­mes­ter.

– Om jag in­te skul­le la­ga al­la cyklar som kom­mer, då skul­le det ju bli ka­os! Av­slu­tar Si­van.

In­te en dag går utan att lam­pan är tänd i Si­vans lil­la verk­stad i Norr­täl­je. Tan­kar på pen­sio­ne­ring har in­te rik­tigt sla­git an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.