Årets Kusto­mi­zer 2018

Ta chan­sen. Skic­ka in ditt bygg­för­slag och bli en kustom­le­gend.

Moped - - INNEHÅLL - TEXT & FO­TO: CLAES JO­HANS­SON

Idén var kans­ke li­te … dum? Men vi in­bil­la­de oss att det skul­le fin­nas en mas­sa kre­a­ti­va, rast­lö­sa sjä­lar där ute som ing­et hell­re vil­le än att byg­ga sig en mo­ped. En helt egen mo­ped dri­ven av en ett­rig San­del­como­tor, in­te stör­re än att den ryms i en hand­väs­ka. Det fanns det! Gen­sva­ret var mas­sivt. Bland de in­skic­ka­de bygg­för­sla­gen val­de vi förs­ta året ut sju fi­na­lis­ter som fick varsin fa­briksny mo­tor. Ba­ra en sjap­pa­de. De öv­ri­ga sex full­följ­de och kun­de pre­sen­te­ra fan­tas­tis­ka byg­gen in­för publi­ken på Sam­lar­bil2016 i Öre­bro. Vann gjor­de Jer­ker Sand­berg från Tim­me­le. Skis­sen be­stod av någ­ra enkla men väl av­vä­ga bly­ert­streck och vi ana­de nog från bör­jan vin­nar­po­ten­ti­a­len i hans JS Custom. I fär­dig form tog den an­dan ur publi­ken. Ju­ryn (be­stå­en­de av Mo­peds re­dak­tion, Bengt San­de­low­sky från San­del­co samt mäs­ter­byg­ga­ren Adam Nes­tor) var helt över­ens. Det här var nå­got nytt.

2017 ÖVER­TRÄF­FA­DE PREMIÄRÅRET i det mesta. Fler in­tres­se­ra­de, än­nu vas­sa­re, vil­da­re byg­gen. Tid­ning­en Mo­ped pre­mi­e­rar fan­ta­si och det var ing­en brist­va­ra när till slut fem fi­na­lis­ter stod på po­di­et i Öre­bro. Två byg­gen var fram­hjuls­driv­na, varav en med tre hjul och skor­sten. Här var ock­så en board trac­ker som trot­sa­de be­skriv­ning i fi­nish och mö­da samt en hel­vild, än­då so­fisti­ke­rad mo­ped med fen­ka­ross. Nerv­dall­ring­en var to­tal och till sist vann Jo­han Karls­son, Tö­re­bo­da, med mål­fo­to­mar­gi­nal fram­för Jo­nas Ben­ne från Vär­na­mo. Jo­hans byg­ge för­ny­a­de mop­pe­kustomsce­nen högst vä­sent­ligt, han ha­de knac­kat sitt mäs­ter­verk ur helt slä­ta plå­tar.

Nu är det dags för Årets Kusto­mi­zer 2018. Sve­ri­ges he­tas­te, gal­nas­te bygg­täv­ling.

VILL DU VA­RA MED? SÅ HÄR GÅR DET TILL: 1. Fun­de­ra ut hur din dröm­mo­ped ska se ut. Byg­get ska dri­vas av en San­del­como­tor – som du får av oss om du blir ut­ta­gen. 2. Gör en skiss, fo­to­mon­tage, ler­mo­dell el­ler vad du vill. För­med­la din vision. Få oss att för­stå att just du ska bli ut­vald. 3. Hit­ta på ett coolt pro­jekt­namn! 4. Skic­ka in till oss. Se­nast 1 au­gusti 2017 vill vi ha ditt bygg­för­slag. Gam­mal­dags post: Mo­ped, Box 23800, 104 35 Stock­holm. El­ler red@klas­si­ker­mo­ped.se. Märk med ”Kusto­mi­zer 2018”. Glöm in­te att bi­fo­ga di­na kon­takt­upp­gif­ter.

VI VILL SE NYA STI­LAR FÖDAS EL­LER GAM­LA FÖRFINAS.

I MIT­TEN AV AU­GUSTI kom­mer vi att kon­tak­ta fi­na­lis­ter­na. Mo­to­rer­na de­las ut på Träff­punkt Mo­ped i Norr­täl­je 3 sep­tem­ber 2017. Då vill vi att du är där och be­rät­tar om pro­jek­tidéer­na in­för publik. Bygg­ti­den lö­per fram till mäs­san i mars/april 2018 (ex­akt da­tum in­te fast­ställt). Då ska din mo­ped va­ra klar – och den ska va­ra möj­lig att kö­ra. I öv­rigt är det inga reg­ler. Vi vill se nya sti­lar födas el­ler gam­la förfinas. Vi vill se bubb­lan­de kre­a­ti­vi­tet. Vi vill se hant­verk och mest av allt – käns­la.

Vi vill se din mo­ped!

Vill ha! Vand­rings­pri­set al­la ta­lar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.