Rökar­mo­pe­den!

Ben­ke bygg­de en re­kord­ci­garr i alu­mi­ni­um och åk­te i 60 km/h!

Moped - - INNEHÅLL - TEXT: CLAES JO­HANS­SON FO­TO: CHRIS BENNISON, UR­BAN MYREFORS, DAMIAN O’SHAUGHNESSY

GARAGET ÄR ETT EGET LI­TET KRAFTFÄLT. MAN SPORRAR OCH HJÄL­PER VARAND­RA.

Bengt San­de­low­skys ga­rage är in­te en­kel­spå­rigt. I ta­ket sit­ter den ame­ri­kans­ka flag­gan upp­spi­kad men ock­så den sov­je­tis­ka. Folk kom­mer och går. Sa­ker bärs in och körs ut. Här byggs cyklar men än­nu fler mop­par och nå­gon en­sta­ka, bru­tal ho­trod. Se­dan en tid är det Volks­wa­gen split win­dow som gäl­ler, en max­i­malt ur­kär­nad pick up upp­hängd i ett vrid­bart sta­tiv, som vo­re den en hel vi­king­a­mid­dag. Det ser än­då hopp­fullt ut. Här fi­kas det ock­så sten­hårt och spe­las rätt kac­kig mu­sik. Garaget i vil­lan i Ven­del­sö i Stock­holm är ett eget li­tet kraftfält när kret­sen kring Ben­ke – mop­pe­klub­ben YB Nor­mal – kör si­na tors­dags­ses­sions. Det är bå­de bra och då­ligt. Den sto­ra för­de­len är att sa­ker blir gjor­da och att man har trev­ligt un­der ti­den. Man sporrar och hjäl­per varand­ra. Al­la har si­na spe­ci­el­la kun­skaps­fält och var­je halv­fär­digt mo­ped­byg­ge ryms i skuf­fen på bi­len. Tack va­re tors­dags­boos­ten blir det mer gjort i hem­ma­gara­gen öv­ri­ga kväl­lar. Nack­de­len? Det är li­te svårt att hål­la pro­jekt hem­li­ga. För visst går man likt kol­cho­sens med­lem­mar upp i en sär­skild ge­men­skap, men den där ame­ri­kans­ka flag­gan i ta­ket sä­ger nå­got om kon­kur­rens och vil­jan att vin­na. All­ra star­kast kom­mer in­stink­ten till ut­tryck i San­del­co Ra­cing Se­ri­es där klub­bens med­lem­mar del­tar med liv och lust. Ge­nom Benkes hob­by­fir­ma San­del­co Speed Shop är det ald­rig brist på mo­to­rer han im­por­te­rar dem i en strid ström från Asi­en. Med en­hets­mo­torn som grund­bult rul­la­de snart täv­lings­verk­sam­he­ten i gång, och mo­torn kom ock­så att bli en för­lö­san­de kom­po­nent när Mo­ped och San­del­co Speed Shop drog igång Årets Kusto­mi­zer, om det und­gått nå­gon.

Del­täv­ling­ar­na föl­jer årt­si­dens väx­ling­ar och un­der­la­get väx­lar mel­lan grus, as­falt – och is. Samt­li­ga tre un­der­lag kan gö­ra ont, ba­ra på li­te oli­ka sätt. Is är det­sam­ma som sjön Norn i Da­lar­na och ar­range­mang­et går un­der nam­net Norn Speed We­ek­end. Här är det rakt fram som gäl­ler. Spikrakt. Som i Bon­ne­vil­les sal­tö­ken. Fast kor­ta­re och kal­la­re. Där­för bor­de en klas­sisk hög­fartsci­garr med lig­gan­de kör­ställ­ning va­ra det op­ti­ma­la, ström­lin­je­max­i­me­ra­de sät­tet att pa­ke­te­ra den lil­la San­del­como­torn. Det var i al­la fall så Ben­ke tänk­te. Men den psy­ko­lo­gis­ka ef­fek­ten skul­le helt ute­bli om den bygg­des in­för öp­pen ri­då.

– Jag rig­ga­de ett skyn­ke i verk­stan och var no­ga med att ing­en fick kol­la, se­dan sat­te jag igång utan att ve­ta rik­tigt hur det skul­le gö­ras, sä­ger Ben­ke. Två cyklar låg och skrä­pa­de. Någ­ra vp-rör. – Jag vil­le ha skrid­sko­me­dar fram, så var det ba­ra att svet­sa på vart­ef­ter.

BÄRIGHETEN I BOCKADE plast­rör är be­grän­sad var­för ka­ros­sen fick bli ett epox­i­ma­ri­ne­rat sän­gö­ver­drag. Såg bra ut på håll. Mo­torn fick plats ba­kom rygg­slu­tet och me­dar­na kopp­la­des till ett sty­re.

– Kör­gen­ska­per­na var li­te spe­ci­el­la, det gick bra tills jag ham­na­de i en snö­vall … och ka­ros­sen mer el­ler mind­re ska­la­des av.

Än­då var syf­tet upp­nått. Ben­ke ha­de gjort en snygg en­tré på Da­lar­nas Bon­ne­vil­le och en li­ka min­nesvärd sor­ti. Näs­ta ver­sion ba­ra mås­te bli alu­mi­ni­um. Nu be­höv­des in­te läng­re nå­got skyn­ke och mo­ped­ci­gar­ren blev mer el­ler mind­re en klub­ban­ge­lä­gen­het när alu­mi­ni­umplå­tar­na boc­ka­des och ni­ta­des över ett träs­ke­lett.

– Visst skis­sa­de vi på att verk­li­gen knac­ka fram en hal ka­ross, li­ka myc­ket för att lä­ra sig tek­ni­ken, men pro­jekt mår bra av att bli fär­di­ga. Hell­re kor­ta­re bygg­tid för att kun­na kom­ma ut och kö­ra och ha kul, sä­ger Ben­ke.

SNART STOD SNUDD PÅ fy­ra me­ter mo­ped glän­san­de på ga­ra­ge­upp­far­ten. Knac­kad nos­kon, rätt stuk på gra­fi­ken: en rå­bar­kad rä­ser som tigg­de om prov­kör­ning.

– Den var li­te svår att ba­lan­se­ra men jag kom upp jäm­si­des med lo­kal­bus­sen och de som tit­ta­de ut ver­ka­de gilla vad de såg, gar­var Ben­ke.

Här be­hö­ver kans­ke in­te tilläg­gas att fram­de­len nu bli­vit li­te mer kon­ven­tio­nell med ett cy­kel­hjul istäl­let för två skrid­sko­me­dar.

De föl­jan­de re­por­na på Norn gick helt okej. Med en push-mop­pe lyc­ka­des man över­vin­na den lå­ga frik­tions­ko­ef­fi­ci­en­ten och se­dan var det ba­ra att ga­sa för­sik­tigt upp i fart, han­te­ra ba­lan­sen och över­vin­na is­skräc­ken.

– Jag kom upp i 60 km/h, det var rik­tigt, rik­tigt otäckt, och se­dan kör­de jag om­kull. När mop­pen till slut stan­nat låg jag på si­dan och fick för­sik­tigt kän­na ef­ter i ar­mar och ben om jag var hel.

I näs­ta för­sök gick mo­torn då­ligt. Tro­li­gen över­het­tad. Men allt det där har mind­re be­ty­del­se. Med alu­mi­ni­um­ci­gar­ren be­vi­sa­de Ben­ke än en gång den enkla te­sen som all­tid ris­ke­rar att slar­vas bort när sa­ker och ting blir li­te för se­ri­öst, näm­li­gen: Det är ro­ligt att ha kul!

Mi­ni­s­te­ri­et för sil­ly åk och walk har i Bengt San­de­low­sky sin främs­te re­pre­sen­tant. In­spi­ra­tör är ett an­nat ord, he­ja Ben­ke!

”Rör in­te sty­ret för myc­ket. Blic­ken mot gran­top­par­na på and­ra si­dan sjön ... det ska nog gå bra”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.