Lång­sam­re­san

Med små på­hängs­mo­to­rer blir även Om­berg en alp­topp.

Moped - - INNEHÅLL - TEXT & FO­TO: CLAES JO­HANS­SON

Om­berg är in­te myc­ket att kom­ma med. Slut­sats dra­gen re­dan i års­kurs tre. Vi barn av Ös­ter­göt­land ha­de satts att i grupp­ar­be­tets form fram­stäl­la en kvadrat­me­ter stor och tre­di­men­sio­nell kar­ta i spån­ski­va av vårt hem­land­skap. Det var ett myc­ket am­bi­tiöst pro­jekt. Ryk­tet om dess om­fatt­ning, stor­lek och ut­fö­ran­de väx­te okon­trol­le­rat in­nan det ens på­bör­jats; spreds via den fu­ru­pa­ne­la­de kor­ri­dor vars mat­ta av grön nål­filt gre­na­de ut sig i års­kurs­sa­tel­li­ter, där än­nu mer nål­filt tog vid och brun­bet­sa­de föns­ter fick frök­nar med stor­bå­ga­de glas­ö­gon och plyschtrö­jor att ba­da i dags­ljus.

För­vänt­ning­ar­na var sky­höga, vil­ket fick det­ta nå­got ma­kab­ra slöj­dals­ter att lik­som im­plo­de­ra när det till slut skru­va­des upp av vår vak­tis Leif-Ola.

Mitt i kor­ri­do­ren för ing­en att und­gå.

VER­KET HÄNG­ER DÄR än idag och jag vå­gar in­te ens tän­ka på hur många tu­sen ele­ver som un­der 40 års tid för­und­rats över det där löv­sågs­hac­ket i Mjöl­bys si­lo. Som glasar­tat stir­rat på det där brun­må­la­de mud­der­ver­ket – el­ler är det en jord­hög? – som ma­gis­ter Chris­ter med viss tve­kan till slut lim­ma­de fast över he­la Gö­ta ka­nals bredd. Jag som med stämjär­nets hjälp för­sökt få till en sport­båt.

I kar­tans vänst­ra kant pla­ce­ra­des Om­berg med hjälp av en hel del lim. Rå­ma­te­ri­a­let var smu­lig tre­tex, fär­gen grå­brun.

Med just den här men­ta­la kar­tan av ber­get i fråga an­län­der jag från E4-hål­let via Ödes­hög och Häst­hol­men. En an­sam­ling tre­tex i kan­ten av ett i öv­rigt spån­skive­platt Ös­ter­göt­land. Pre­cis så är det. Ett skämt till berg, som om jag va­rit född li­te ti­di­ga­re på

Till slut når vi Om­bergs hjäs­sa. Svet­tigt upp­för, två­takts­glatt ner­för. Ax­éns klän­nings­af­fär i Ödes­hög var dessvär­re stängd, vi som var på köp­hu­mör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.