I ta­ni­ga mo­pe­ders säll­skap

Moped - - KICKSTART - CLAES JO­HANS­SON, CHEFRE­DAK­TÖR

De­fi­ni­e­ra mo­ped. För 65 år se­dan var det inga kons­tig­he­ter. Allt var fritt och glatt och tillå­tet så länge max­far­ten var tret­tio, max­ef­fek­ten noll­kom­ma­åt­ta ur max fem­tio ku­bik. Det var nå­got med tu­ta och brom­sar ock­så. Se­dan blev det en häst­kraft jämnt. Hjälm, för­säk­ring och kick. Fort­fa­ran­de en­kelt.

Men hur de­fi­ni­e­rar vi en mo­ped idag (om vi för en stund tän­ker bort rent le­ga­la aspek­ter med oli­ka mo­ped­klas­ser)? Vad skul­le du kal­la för mo­ped? Po­la­rens ap­trim­ma­de Hon­da­mo­tor i en Victo­ria­ram? Fla­kan med fem­väx­lad fyr­tak­ta­re? Den där ros­ti­ga gam­la cy­keln som skul­le släng­as och som ef­ter en vin­ters slit blev ti­der­nas rå­as­te board trac­ker? In­te ens vi på Mo­ped kla­rar av att de­fi­ni­e­ra be­grep­pet. Vi är nog in­te ens in­tres­se­ra­de av att gö­ra ett för­sök. Ibland får vi upp­re­ta­de kom­men­ta­rer som: ”den där har ju en 60-ku­bikscy­lin­der, ing­en mop­pe ju”. El­ler: ”Va­då board track-mo­ped, det har ald­rig fun­nits!” I sam­ma ögon­blick man för­sö­ker in­ta en mi­li­tant håll­ning i frå­gan spin­ner man istäl­let loss på nya in­spi­re­ran­de tolk­ning­ar, nå­got vår egen suc­cé­täv­ling Årets Kusto­mi­zer be­vi­sat om och om igen. Kans­ke är or­det fri­het det man ska grep­pa i flyk­ten. Mo­pe­den som fri­hets­red­skap i al­la dess kons­ti­gas­te for­mer, det är en tolk­ning som är helt in­takt se­dan 1952. Med fri­het kom­mer an­svar. För mig per­son­li­gen är en åt­ti­o­ku­bi­ka­re som gör 130 km/h nå­got av en ax­el­ryck­ning. Jag kan för­stå fa­sci­na­tio­nen, men blir mest tröt­ta v att se på få­gel­mo­pe­dis­ter­na kö­ra med av­sla­gen hjär­na. Sam­ti­digt för­står jag att många ryc­ker på ax­lar­na åt min hän­fö­rel­se över en ta­nig No­vo­let­te i orört ori­gi­nal­skick. En mo­ped som stortrivs i mitt säll­skap och som ga­ran­te­rat ham­nar i skymun­dan på mop­pe­ral­lyt.

Slut­sats? Allt är lud­digt, men kul. Al­la va­ri­an­ter, al­la män­ni­skor som ska­par, sam­lar, re­no­ve­rar, be­va­rar, kör och … äls­kar gam­la mop­par. Och re­dan nu kan jag av­slö­ja att al­la an­sat­ser till de­fi­ni­tion ställs på än­da i näs­ta num­mer – då blir det Shop­per mo­ped­bil. Med jet­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.