AL­LA SKA MED!

No­vo­let­te var en de­mo­kra­tisk mo­ped för al­la att be­gri­pa sig på. Till 1954 års mo­dell gjor­des en fin bro­schyr om prak­tik och fri­het.

Moped - - FRISYR I BROSCHYR - TEXT & AR­KIV: CLAES JO­HANS­SON

PO­LIS ÖVERKONSTAPEL RAGNAR LINDBERG KÖR­DE 130 MIL STÖR­RE DE­LEN I REGN.

Kvin­nor i kor­ta, lätt­sköt­ta fri­sy­rer. Män som trix­ar med cigg. Hem­ma­fru­ar, barn, tan­ter och gub­bar. Husqvar­na Va­pen­fa­brik AB dis­tri­bu­e­ra­de en hel­täc­kan­de tryck­sak till lan­dets cy­kel- och mo­ped­hand­la­re i slu­tet av 1953. Ung­do­mar­na för­vän­ta­des kö­pa No­vo­let­te Sport ef­ter att ha läst en sär­skild bro­schyr. Här kom den nya och li­te sta­di­ga­re års­mo­del­len med kraf­ti­ga­re ram och helt inkaps­lad mo­tor av egen till­verk­ning. Mark­nads­folk och in­gen­jö­rer ha­de för­fi­nat si­na idéer om ett al­le­mans­for­don, mar­gi­nellt svå­ra­re att kö­ra än en cy­kel. Till att bör­ja med ra­men. Uni­sex­mo­dell, en­kel och be­kväm att kli­va av och på. Låg sitt­höjd med 19-tums ram­höjd med­gav för­del­ak­tig tyngd­punkt för al­la kropps­läng­der. Ram­rö­ret fun­ge­ra­de ock­så som bär­hand­tag om mo­pe­den be­höv­de lyf­tas i trap­por el­ler pol­let­te­ras hos Sta­tens Järn­vä­gar. Själ­va lyf­tet de­mon­stre­ra­des med ett av­spänt le­en­de av Siv, hon får he­ta så, iklädd vin­röd väst­klän­ning i plysch med skor­stens­kra­ge. Mar­gi­nellt mer kropps­hyd­da än nät­ta Siv och nämn­da klän­ning skul­le de­gra­de­rats till nå­got för Me­del­tids­vec­kan i Vis­by. Om nu den fanns på 1950-ta­let.

MO­TORN LÅG STÄNKSÄKRAD un­der mjukt for­ma­de plåt­kå­por som vid till­verk­ning­en fick en sista puts­ning av om­bygg­da sy­ma­ski­ner. San­no­likt var det Six­ten Sa­son som låg ba­kom den smak­ful­la de­sig­nen, där en två­ku­lörs­lös­ning med rand­ning gav mo­pe­den ett stort mått av ele­gans. Kör­ning­en sköt­tes med dis­kre­ta hand­leds­rö­rel­ser. Först vreds mo­ped­histo­ri­ens vack­ras­te ben­sinkran någ­ra varv åt väns­ter. Ba­ra en va­pen­fa­brik kun­de ge kon­struk­tio­nen en så­dan om­sorg och pre­ci­sion, det­sam­ma gäll­de det lätt­ra­de cho­ke­reg­la­get, in­om be­kvämt räck­håll på ra­men. En fram­åtvrid­ning med hö­ger hand­tag på sty­ret och fri­kopp­ling­en ak­ti­ve­ra­des, väx­lar var en re­a­li­tet först 1955. Mot­satt vrid­ning var gas. Med väns­ter­tum­me sköt­tes de kom­pres­sions ven­ti­len och en vrid­ning med den han­den brom­sa­de fram­hju­let. Någ­ra tramp­tag med pyskran­hand­ta­get in­tryckt och mo­torn kun­de ma­ta på med en dun­mjuk ac­ce­le­ra­tion. Utan slam­ran­de, sme­tig ked­ja. Bro­schy­ren på­ta­la­de för­de­lar­na. Den ren­li­ga V-drif­ten. Bekväm­lig­he­ten. Eko­no­min. Att den kun­de kö­ras av vem som helst. La­ger­bi­trä­de Hr A. Ax­els­son kör­de 30 mil förs­ta da­gen. Fru Bank­dir. Ma­ry Beskow for­ce­ra­de Hal­land­så­sen med en­kel­het, ett fynd­för oss husmöd­rar. Po­lis överkonstapel Ragnar Lind berg­kör­de 130 mil i regn. Ett ur­verk, me­na­de han. Bygg­nads­ar­be­ta­re Hel­ge Su­up i Svans­te­in vi­di­me­ra­de rem­mens slir­fri­het i snö och frö­ken Brit­ta Ström iklädd mo­tor­dräkt vitt­na­de om ett ide­a­liskt for­don för oss da­mer.

Rök­ning un­der kör­ning? Inga pro­blem, No­vo­let­te kräv­de in­te många hand­grepp. Hög­klac­kat var ing­et hin­der. El­ler det fak­tum att man nyss fyllt 103.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.