Owe sli­par sväng­hjul

I var­je mo­ped­gäng finns en Owe. En som är så mån om att al­la ska tri­vas och ha det bra att han gär­na glöm­mer bort att fixa det där sista på sin egen mo­ped. Ef­ter att ha fått sväng­hju­let in­sli­pat kan po­lar­nas bog­ser­li­na lig­ga kvar i in­ner­fic­kan.

Moped - - KAN SJÄLV! - TEXT & FO­TO: LAS­SE SCHYLANDER

RPM Norr­täl­je är som de fles­ta mop­pe­gäng – en ro­lig blandning av mop­penör­dar som kan rabb­la mo­dell­num­mer på gam­la MCB i söm­nen och snabbt lis­ta ut årsmo­dell på den mest ovan­li­ga Ör­nen. Där finns ock­så sam­lar­na som tyc­ker att det är själv­klart med en Ya­ma­ha FS1 i var­je tänk­bar ori­ginal­färg.

Sen har vi ju Owe. Han klev på sin förs­ta mo­ped i Finsta ut­an­för Norr­täl­je vid 11 års ålder och har nog in­te kli­vit av än, fast han är över 60 bast nu. Owe är en sån som rå­kar ut för sa­ker. Vi har al­la hört histo­ri­en om hur han slad­da­de över vägen på sin SM50, gled mel­lan två bi­lar och kla­ra­de sig oskadd av att för­sva­rets vi­ta päl­sjac­ka var tjock nog. Jac­kan till­sam­mans med näbb­stöv­lar och röd snus­näs­duk var Owes själv­kla­ra out­fit vin­ter­tid när han på mop­pen stres­sa­de för att hin­na nå­gorlun­da till förs­ta lek­tio­nen på plug­get i Norr­täl­je. Owe släng­er ing­et i onö­dan så han kan själv­klart ploc­ka fram klä­der­na igen när jag ber ho­nom stäl­la upp på en bild på sin äls­ka­de SM50.

VI TAR NA­TUR­LIGT­VIS KORTET fram­för se­nas­te sam­lar­fyn­det han slä­pa­de hem i för­ra vec­kan. En ved­klyv från 1929 som snyggt par­ke­ra­des i träd­går­den bred­vid en nå­got yng­re kall­mang­el.

Owe äger all­tid väl­digt många två­hju­ling­ar sam­ti­digt, och har än­nu in­te in­sett att sam­ling­ar­na är av den dig­ni­te­ten att det blir omöj­ligt att un­der­hål­la for­do­nen på rätt sätt, nå­got som ibland kan vi­sa sig på vå­ra täm­li­gen of­ta in­träf­fa­de åk­tu­rer.

Sist vi var ute och ons­dags­kör­de fick Owe en lät­ta­re drifts­stör­ning, sväng­hju­let vred sig på ve­ven. Men med Jo­nas all­tid li­ka ful­la verk­tygs­lå­da var vi snart på rull igen (Owe är för­res­ten den verk­li­ga an­led­ning­en till att Jo­nas all­tid har en bog­ser­li­na i verk­tygs­lå­dan).

Väl fram­me vid kväl­lens fi­ka­stäl­le ”dröm­kå­ken” fick vi na­tur­ligt­vis en lek­tion av Jo­nas om hur vik­tigt det är att sli­pa in ett nytt sväng­hjul mot ve­vax­eln. Det gäll­de att ge sväng­hju­lets ko­na en per­fekt an­lägg­nings­y­ta mot ve­vax­eln. Då sit­ter sväng­hju­let myc­ket bätt­re på plats. Ing­en av oss and­ra ha­de en aning om det­ta, men nu­me­ra anar jag att det är fler än jag som har le­tat upp bur­ken med ven­tilslip­pas­ta i garaget.

HAN KLEV PÅ SIN FÖRS­TA MO­PED I FINSTA UT­AN­FÖR NORR­TÄL­JE VID 11 ÅRS ÅLDER.

Jac­ka, SM-50, hals­duk Owe 1972 och 2017.

En åld­rats med be­hag. och stöv­lar, allt har kvar.

har na­tur­ligt­vis allt or­dent­lig sam­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.