GÄNGHÄNG

Moped - - ARKIVSKÅPET -

SJÄL­VA KROPPSHÅLLNINGEN. Gli­pan mel­lan Wrang­ler­jeans och ärm­lös jeansjac­ka. Trä­toff­lor­na. Så tids­ty­piskt att det tan­ge­rar det lätt plåg­sam­ma. Det var så här det såg ut. Mo­pe­dens dräl­li­ga var­dag. En Da­ko­ta av blandras från bak­ljus till has­tig­hets­mä­ta­re – 1966-73. Fram­åt­stu­kat sty­re och ram lac­kad med di­ver­se bur­kar. Snart kom­mer fot­pin­nar­na att pe­ka snett. Så en Fal­con i kom­plett av­sak­nad av krom­lis­ter, än­då med viss håll­ning och vär­dig­het in­takt, om än flyk­tigt ba­se­rad på Plastic Pad­ding. ”Vad hän­der i hel­gen?” ”Hör­de du om Ann-Lou­i­se?” Och ba­kom ryg­gen knäp­per nå­gon en in­sta­ma­tic­bild, på en par­ke­ring i Fred­riks­dal. Det där spe­ci­el­la slu­tar­lju­det. Idag in­går bil­den i Helsing­borgs mu­sei­ar­kiv som en li­ten, li­ten på­min­nel­se om hur värl­den kun­de se ut i ett nytt mil­jon­pro­gram­s­om­rå­de för över 40 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.