Pris­ras på be­gag­na­de mo­pe­der

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

LI­TE ÄLD­RE LÄSARE kan in­ty­ga att ”gam­la” mo­pe­der var så myc­ket bil­li­ga­re förr, på 1960- och 70-ta­len. För en hund­ring el­ler så fick man tag i bra mop­par. Ibland räck­te nog 25 kr.

Eko­no­min väx­te vil­ket sam­ti­digt gav vux­et folk stör­re möj­lig­he­ter att hål­la sig med bil, och i var­je vrå och käl­la­re som skjul, stod det snart bort­glöm­da gam­la mo­pe­der.

En titt i Cy­kel- och Sport­hand­lar­nas by­tes­pris­lis­ta från 1961 vi­sar ett re­jält pris­ras. För en tre år gam­mal Cre­scent 1129 Sport som kostat 940 kr be­ta­la­de CSR-an­slut­na hand­la­re lå­ga 280 kr i in­byte – om det rör­de sig om ett sär­skilt väl­vår­dat ex­em­plar vill sä­ga. 140 kr om mo­pe­den var sli­ten. Än­nu stör­re ver­kar ga­pet för flak­mo­pe­der va­rit. På ett år föll Monarks M 629 från ­1 380 kr till 600 kr i in­byte. Men då mås­te ob­jek­tet va­ra rik­tigt fint.

Även im­por­te­ra­de mär­ken drab­ba­des. 1960-års Puch VS 50 föll från 1 095 kr till ett in­by­tes­pris på 490 kr. Zündapp 428 S som kostat 995 kr låg än­nu säm­re till, yn­ka 300 kr. Idag, med ske­na­de pri­ser på fi­na och ef­ter­trak­ta­de ex­em­plar, lå­ter 1 095 kr för en ny Puch sa­go­likt lågt. Även med sum­man om­räk­nad till da­gens pen­ning­vär­de känns ni­vån an­ge­näm – 12 639 kr!

An­nan in­tres­sant läs­ning är hur de mjuk­be­kvä­ma rem­driv­na ver­sio­ner­na re­dan vid den här ti­den ver­kar tap­pat i efterfrågan.

Monark, Mustang el­ler Husqvar­na spe­la­de ing­en roll. 50-70 kr, mer be­talt fick in­te den mo­ped­spe­ku­lant som vil­le by­ta in sin fem år gam­la tro­tjä­na­re. Fort­fa­ran­de be­fin­ner sig des­sa rem­driv­na mo­del­ler i skymun­dan. Du som ac­cep­te­rar en topp­fart på 40-50 km/h, som ti­di­ga ex­em­plar fak­tiskt pre­ste­rar, har möj­lig­he­ter att fyn­da. Lu­ta dig se­dan lätt till­ba­ka och njut av fär­den. Du kom­mer in­te att vil­ja by­ta in den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.