Mys­te­ri­et: Det bal­sa­me­ra­de hu­vu­det 72

Är hon ett of­fer för en ­or­gan­li­ga, för en gal­ning ­el­ler för nå­got helt an­nat? Och var­för dum­pa­des ­hen­nes hu­vud i sko­gen? Frå­ge­teck­nen är många kring det­ta märk­li­ga fall.

Mord & Mysterier - - Innehåll - Text: Katarina Norr­grann Källor: Reuters, Washing­ton Post, Daily Mail, The Be­a­ver County Ti­mes

Det bi­sar­ra är in­te att vi har hit­tat ett hu­vud. Det är att vi har hit­tat ett bal­sa­me­rat hu­vud, sa po­lis­chef Mi­chael O’Bri­en till den för­sam­la­de pres­sen.

Det var ett par vec­kor fö­re jul 2014. En kil­le i ton­å­ren var på väg hem och ge­na­de ge­nom sko­gen när han fick syn på kvin­no­hu­vu­det.

Da­men låg med slut­na ögon, de om­sorgs­fullt lag­da grå­na­de loc­kar­na ra­ma­de in an­sik­tet. Hon såg le­van­de och oför­störd ut, som en mor­mor som gjort sig fin för att gå till kyr­kan.

”Kvin­nan låg där, som en sön­der­sla­gen ro­mersk sta­ty”, skrev Washing­ton Post.

Men res­ten av sce­na­ri­ot var allt an­nat än frid­fullt, det vitt­na­de om en ma­ka­ber hän­del­se­ked­ja som po­li­sen än­nu käm­par med att re­da ut.

Kvin­nans av­skur­na hu­vud låg dum­pat vid en väg ut­an­för den lil­la sta­den Eco­nomy i Penn­syl­va­nia. Krop­pen har man fort­fa­ran­de in­te hit­tat.

Den dö­da kvin­nans ögon­lock dol­de nå­got som choc­ka­de pa­to­lo­gen.

Ögo­nen var bort­tag­na. I de­ras stäl­le ha­de nå­gon satt dit rö­da gum­mi­bol­lar.

Det var van­li­ga mass­till­ver­ka­de lek­saks­bol­lar, en sort som säljs i au­to­ma­ter i köp­cent­rum över he­la USA.

Po­li­sen kun­de snabbt slu­ta sig till att kvin­nan ver­ka­de ha bli­vit pro­fes­sio­nellt bal­sa­me­rad och att hen­nes kropp där­med tro­li­gen i nå­got ske­de ha­de be­hand­lats på en be­grav­nings­by­rå.

De töm­da ögon­hålor­na

kan ha en helt le­gi­tim för­kla­ring i att kvin­nan valt att do­ne­ra si­na ögon till ve­ten­ska­pen. Men de rö­da lek­saks­bol­lar­na är svå­ra­re att för­kla­ra.

I USA, där öpp­na kis­tor är van­ligt fö­re­kom­man­de vid be­grav­ning­ar­na, fix­ar be­grav­nings­by­rå­er­na ru­tin­mäs­sigt till de dö­das ut­se­en­de. An­sik­ten smin­kas, nag­lar lac­kas, fri­sy­rer kam­mas till – och man fyl­ler ibland även ut in­sjunk­na par­ti­er i an­sik­te­na för att per­so­nen ska se me­ra ”le­van­de” ut.

Men rö­da lek­saks­bol­lar är ingen­ting som i nor­mal­fal­let an­vänds i be­grav­nings­bran­schen.

Hu­den var sön­dertra­sad där hu­vu­det var av­sku­ret från krop­pen, men styck­ning­en ha­de än­då gjorts med en viss pre­ci­sion.

– Kan va­ra nå­gon med sto­ra ana­to­mis­ka kun­ska­per som gjort det här? Ja, det är möj­ligt. Kan det ha va­rit nå­gon som ba­ra är kons­tig el­ler bi­sarr? Ja, det kan det ock­så va­ra. Vi vet helt en­kelt in­te vem som lig­ger bakom, sa pa­to­lo­gen Te­ri Ta­ta­lo­vich-Ros­si till pres­sen.

Po­li­sen är sä­ker på att hu­vu­det in­te ham­na­de där det låg av en slump el­ler en olycks­hän­del­se. De är över­ty­ga­de om att nå­gon har lagt det där. Ef­tersom hu­vu­det låg fullt syn­ligt nä­ra en väg vil­le den­ne nå­gon ock­så att det skul­le hit­tas.

– Det här hu­vu­det har in­te rul�lat av ett last­bils­flak. Det hände in­te på det sät­tet, sa di­strikts­å­kla­ga­ren Ant­ho­ny Be­rosh till ny­hets­by­rån Reuters.

Fal­let är för­bryl­lan­de i sin brist på lo­gik. Det om­sorgs­ful­la om­hän­der­ta­gan­det och bal­sa­me­ring­en, att nå­gon ta­git sig tid att läg­ga hen­nes hår. Och se­dan som en bru­tal kon­trast, de in­tryck­ta rö­da bol­lar­na och den vårds­lö­sa dump­ning­en i ter­räng­en.

På grund av bal­sa­me­rings­väts­kan kan man in­te fast­slå ex­akt när kvin­nan dog. Hon tros ha va­rit i 50-års­ål­dern, kanske nå­got äld­re.

Lag­ning­ar­na i hen­nes tän­der gjor­des tro­li­gen på 1990-ta­let.

Med hjälp av iso­to­pa­na­lys, där man mä­ter äm­nen i krop­pen som är uni­ka för dricks­vat­ten och mat från en viss re­gi­on, kan man slu­ta sig till att hon flyt­ta­de runt en del i USA un­der de sista sju må­na­der­na av sitt liv.

Hon led för­mod­li­gen av hjärt­be­svär. Den tox­i­ko­lo­gis­ka rap­por­ten vi­sar att kvin­nan ha­de ta­git hjärt­me­di­cin in­nan hon dog.

Po­li­sens se­nas­te te­o­ri är att kvin­nan fal­lit of­fer för en li­ga som hand­lar med stul­na or­gan.

– Det finns en om­fat­tan­de svart han­del för mänsk­li­ga or­gan, sa åkla­ga­ren Ant­ho­ny Be­rosh till Reuters.

En­ligt upp­gift kan man få drygt 10 000 kro­nor för ett par ögon. En nju­re, det he­tas­te ob­jek­tet på den­na gro­tes­ka mark­nad, lär be­tinga ett pris på över två mil­jo­ner kro­nor i USA.

Den 12 de­cem­ber

i fjol, ex­akt ett år ef­ter att hon hit­ta­des, be­grav­des kvin­nan. Hon har än­nu ing­en grav­sten. Om hon fort­fa­ran­de är oi­den­ti­fi­e­rad i vår kom­mer hon att få en sten med nam­net ”Ja­ne Doe”, det på­hit­ta­de namn som ame­ri­kansk po­lis ger till al­la oi­den­ti­fi­e­ra­de dö­da kvin­nor.

Al­la för­sök att iden­ti­fi­e­ra hen­ne har hit­tills va­rit frukt­lö­sa. De or­ga­ni­sa­tio­ner som tar emot ögon­do­na­tio­ner re­gi­stre­rar in­te si­na gi­va­re med fo­ton el­ler dna. Tand­sta­tu­sen är vär­de­lös då man in­te har någon­ting att jäm­fö­ra med.

Po­li­sen hop­pas nu att den nya 3D-av­bild­ning­en av kvin­nan ska le­da till att nå­gon kän­ner igen hen­ne.

– Jag tän­ker på hen­ne dyg­net runt, på det att vi in­te har kun­nat iden­ti­fi­e­ra hen­ne. Ing­en för­tjä­nar att bli hit­tad på det här sät­tet, sä­ger po­lis­chef Mi­chael O’Bri­en.

Det h’uvu­det här har in­te rul­lat av ett last­bils­flak

Foto: AP

Be­a­ver Coun­tys po­lis­chef Mi­chael O’Bri­en, till väns­ter, di­strikts­å­kla­ga­re Ant­ho­ny Be­rosh och pa­to­log To­ni Ta­ta­lo­vich-Ros­si hål­ler press­kon­fe­rens. På kar­tan de vi­sar är de om­rå­den där kvin­nan kan ha bott un­der den sista ti­den i li­vet mar­ke­ra­de med...

Foto: AP

Po­lis­chef Mi­chael O’Bri­en vi­sar upp en röd gum­mi­boll, lik de bol­lar som pla­ce­rats i kvin­nans ögon­hålor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.