De olös­ta fal­len i skug­gan av Quick

Mord & Mysterier - - Innehåll -

Thomas Quick er­kän­de runt 30 mord och ­döm­des för åt­ta.

I fle­ra av fal­len upp­hör­de allt an­nat po­lis­ar­be­te och många mord för­blev oupp­kla­ra­de.

– Han har ställt till med ett jäv­la elän­de för de an­hö­ri­ga, sä­ger pro­fes­sorn Leif GW Pers­son.

När Thomas Quick, el­ler Stu­re Berg­wall som han he­ter i dag, till sist tog till­ba­ka si­na er­kän­nan­den 2008 och se­na­re fri­a­des var näs­tan ­al­la mord pre­skri­be­ra­de.

I april 2014 släpp­tes han ut från Sä­ters sjuk­hus där han vis­tats i 23 år.

Men bakom do­mar­na och den upp­rör­da de­bat­ten kring ut­red­ning­ar­na finns al­la de an­hö­ri­ga som nu får fort­sät­ta att svä­va i oviss­het.

– Visst har Thomas Quick en skuld i det­ta. Det var dess­utom för­skräck­li­ga be­rät­tel­ser som de an­hö­ri­ga tving­a­des hö­ra. Där satt mam­mor i publi­ken och lyss­na­de på vad han gjort med de­ras barn. De bor­de själv­klart ha rätt till ska­de­stånd, sä­ger Leif GW ­Pers­son.

En­dast ett fall i Sve­ri­ge,

mor­det på den 24-åri­ga is­ra­e­len Ye­non Le­vi, är in­te pre­skri­be­rat och skul­le kun­na kla­ras upp i dag. – Det ha­de nog gått att byg­ga ett mål på den hu­vud­miss­tänk­te, om det ­ha­de han­te­rats kor­rekt från bör­jan. Där finns fle­ra be­vis, vitt­nen och ci­ga­rett­fim­par som är jäk­ligt bra att ta DNA-spår från. Men det kan bli kne­pigt i dag, det är oklart hur många som fingrat på dem nu, ­sä­ger Leif GW ­Pers­son.

Även bland de fall som Quick ald­rig döm­des för, men er­kän­de, på­ver­ka­des ut­red­ning­ar­na.

– Men många fall som han

tog på sig var ba­ra dif­fu­sa be­skriv­ning­ar, of­ta in­te ens namn­giv­na. Se­dan för­sök­te man mat­cha dem mot ­of­fer, men där gick man ­of­ta bet.

På sin blogg skri­ver nu Stu­re Berg­wall om sitt nya liv i fri­het.

– Ska man sä­ga nå­got snällt om Stu­re Berg­wall så är det att han ­åt­minsto­ne la­de kor­ten på bor­de till sist. Jag ha­de ald­rig trott att han skul­le kla­ra av att av­slö­ja sin sto­ra livs­lögn. Men jag tror att han är ång­er­full i dag, sä­ger Leif GW Pers­son.

Jag tror att Stu­re Berg­wall är ång­er­full i dag.

Foto:BJÖRN LIN­DAHL

Ye­non Le­vi Thomas Quick, nu­me­ra Stu­re Berg­wall, påstod att han ha­de mör­dat 30 per­so­ner och döm­des i åt­ta av fal­len. 2013 fri­a­des han dock på al­la punk­ter. ’’Många fall som han tog på sig var ba­ra dif­fu­sa be­skriv­ning­ar, of­ta in­te ens namn­giv­na’’, sä­ger...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.