Fant­om­bil­den

Mord & Mysterier - - Innehåll - Ca­ri­na Berg­feldt

Det är Län­skri­mi­na­len i Stock­holm som främst ska­par fant­om­bil­der på uppdrag från po­li­sen i oli­ka delar av Sve­ri­ge. En ­ma­jo­ri­tet av ut­red­ning­ar med fant­om­bil­der gäl­ler våld­täk­ter – brott där ­of­fer och ­gär­nings­man haft när­kon­takt – då det ökar möj­lig­he­ten att kun­na ska­pa en bra bild.

Ha­ga­man­nen i Umeå, Niklas Lind­gren, fick vid fle­ra till­fäl­len hö­ra av si­na vän­ner att han lik­na­de den släpp­ta fant­om­bil­den, och de var ef­ter att en ano­nym per­son tyckt sig kän­na igen ho­nom som han ­slut­li­gen kun­de gri­pas.

Tek­ni­ken som an­vänds, EFIT-V, är ut- veck­lad av brit­tisk po­lis och går i kort­het ut på att man ut­i­från den miss­tänk­tes kön och et­nis­ka bak­grund vi­sar oli­ka ”an­sik­ten” på en dataskärm där man grad­vis byg­ger bil­den ge­nom att väl­ja och väl­ja bort an­sikts­form, hår, hår­fäs­te, nä­sa, mun och ögon. På så sätt byggs en bild ­suc­ces­sivt som vitt­net ”kän­ner igen”.

Tek­ni­ken är ef­fek­tiv. Brit­tis­ka ­mät­ning­ar vi­sar att kom­po­sit­bilds­tek­ni­ken lett till ­dub­belt så många ­iden­ti­fi­e­ring­ar jäm­fört med att an­vän­da teck­na­re.

of­fent­li­gDen 25 ja­nu­a­ri 2002 bör­ja­de re­dan 1998. Våld­täk­ter­na i Umeå miss­tänk te Ha­ga­man­nen. fant­om­bild av den gjor­des po­li­sens ett tips från all­män­he­ten släpp­tes fick po­li­sen in Fy­ra år ef­ter att bil­den Tip­set lämn­na­des som var lik fant­om­bil­den. mars och greps om en 33-årig man 20 in för för­hör den man­nen ploc­ka­des från Sta­tens kom den 29 ja­nu­a­ri, hans DNA-prov när test­sva­ret på nio da­gar se­na­re la­bo­ra­to­ri­um. kri­mi­nal­tek­nis­ka Ha­ga­man­nen kun­de ha stop­pats ti­di­ga­re. Re­dan 2002 top­sa­des Niklas Lind­grens bror och jäm­för­des med det DNA man ha­de säk­rat från brotts­plat­ser.’’Om du tar fram ett DNA på de här bå­da brö­der­na så ser du di­rekt att de mås­te va­ra väl­digt nä­ra släkt, det kan va­ra far och son, det kan va­ra hel­brö­der, nå­gon an­nan ­för­kla­ring finns in­te’’, sä­ger Leif GW Pers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.