Mör­da­ren i tun­nel­ba­nan

Po­li­sen viss­te om det, men höll tyst av räds­la för att pa­nik skul­le bry­ta ut. Det me­nar en en pen­sio­ne­rad de­tek­tiv vars upp­gif­ter ­ska­kar Stor­bri­tan­ni­en. Lon­dons ­tun­nel­ba­na kan ha va­rit en se­ri­e­mör­da­res­jakt­mark.

Mord & Mysterier - - Innehåll - Text: Gu­nil­la Granqvist

Ki­er­nan Kel­ly, 56, ha­de ­kal­lats in till för­hör. Brot­tet ha­de han re­dan er­känt. Året var 1984 och ­Ki­er­nan Kel­ly, som då av­tjä­na­de sitt straff för ett rån, ha­de trött­nat på sin cell­kam­rat Wil­li­am Boyds snark­ning­ar och strypt ho­nom.

– Han var stolt över vad han ha­de gjort. Full­pum­pad med ad­re­na­lin och upp­het­sad bå­de psy­kiskt och ­fy­siskt, sä­ger Ge­off Platt, fö­re det­ta de­tek­tiv vid Scot­land Yard.

Ki­er­nan Kel­ly, en för­su­pen ­ir­ländsk dag­dri­va­re känd för sitt våld­sam­ma tem­pe­ra­ment, bör­ja­de se­dan re­do­gö­ra för and­ra brott som var så isan­de att po­li­sen till en bör­jan in­te tog ho­nom på all­var.

En­ligt egen ut­sa­go ha­de han un­der 1970-ta­let knuf­fat ner 18 per­so­ner fram­för tå­gen i Lon­dons tun­nel­ba­na, samtliga längs med den nor­ra lin­jen.

– Det fanns inga be­vis som kun­de styr­ka det han påstod. Vi bör­ja­de tro att han ba­ra hit­ta­de på, sä­ger Ge­off Platt, som se­dan sat­tes att un­der­sö­ka ir­län­da­rens histo­ri­er.

Gans­ka snart fann han skräm­man­de kopp­ling­ar.

Un­der 1970-ta­let ha­de det skett ett an­sen­ligt an­tal själv­mord längs med tun­nel­ba­nans nor­ra lin­je och Ki­er­nan Kel­ly ha­de va­rit i när­he­ten var­je gång.

– Ef­ter så­da­na här in­ci­den­ter bru­kar folk snabbt vil­ja läm­na plat­sen, men han var oftast den en­de som stod kvar på platt­for­men, sä­ger Ge­off Platt.

Kel­ly läm­na­de ock­så falsk in­for­ma­tion till po­li­sen om per­so­ner som skul­le ha hop­pat. Vid ett till­fäl­le upp­gav han att en man ha­de be­rät­tat för ho­nom om sin frus otro­het in­nan han, en­ligt Kel­ly, kas­tat sig fram­för tå­get.

Man­nens fa­milj stod frå­gan­de i sin sorg och fick hel­ler in­te ut den av­lid­nes liv­för­säk­ring på grund av att döds­or­sa­ken an­sågs va­ra själv­mord.

Ge­off Platt in­for­me­ra­de si­na över­ord­na­de, men all­män­he­ten in­for­me­ra­des ald­rig.

Ge­off Platt an­kla­gar sin for­ne ar­bets­gi­va­re i sin bok The Lon­don

un­der­ground kil­ler, som släpp­tes 2015, för att med­ve­tet ha un­dan­hål­lit histo­ri­en.

The Bri­tish trans­port po­lice har va­rit i kon­takt med Ge­off Platt och un­der­sö­ker nu 24 möj­li­ga döds­fall som Kel­ly kan ha va­rit in­blan­dad i.

Ki­er­nan Kel­ly ha­de

ti­di­ga­re gjort sig känd för en rad bes­ti­a­lis­ka mord, för­u­tom att ha bragt Wil­li­am Boyds om li­vet.

1975 ha­de han mör­dat hem­lö­se Hector Fisher med en rad kniv­hugg på Clap­hams kyr­ko­gård. Ett dåd Ki­er­nan Kel­ly er­kän­de sig skyl­dig till.

Två år se­na­re hit­ta­des Mau­rice Weighly, 68, död i So­ho. Hans an­sik­te var oi­gen­känn­ligt och hans ­ge­ni­ta­li­er ha­de stym­pats. Fle­ra brott an­ses va­ra av hat­brotts­ka­rak­tär och att ir­län­da­ren in­te kla­ra­de av sin egen ­ho­mo­sex­u­a­li­tet.

Kel­ly ställ­des in­för rät­ta, men fri­a­des då åkla­gar­si­dans främs­ta vitt­ne an­sågs ha va­rit för be­ru­sad för att kun­na an­ses som ­till­­för­lit­lig. Det näst sista då­det han ­åta­la­des för, in­nan mor­det på sin cell­kam­rat, är i sam­man­hang­et det mest skräm­man­de – Kel­ly skul­le då ha för­sökt tvinga en äld­re man ned på spå­ren vid Ken­sing­ton sta­tion. Of­fent­li­ga hand­ling­ar ger ing­et svar på var Ki­er­nan Kel­ly be­fin­ner sig i dag. Ju­sti­ti­de­par­te­men­tet i Stor­bri­tan­ni­en vill ­in­te av­slö­ja hans hem­vist. Det en­da man kryp­tiskt med­ger är att han in­te av­li­dit ­un­der ti­den han av­tjä­na­de sitt straff.

Kel­ly var oftast den en­de som stod kvar på platt­for­men

Var Ki­er­nan Kel­lys er­kän­nan­den san­na? Po­li­sen ut­re­der nu om en rad själv­mord i själva ver­ket var mord. KNUF­FA­DE MOT EN SÄ­KER DÖD?

Ki­er­nan Kel­ly stan­na­de of­ta kvar på per­rong­en och läm­na­de in­for­ma­tion om ett an­tal själv­mord som äg­de rum i tun­nel­ba­nan. IN­FOR­ME­RA­DE ­PO­LI­SEN.

Ge­off Platt häv­dar att po­li­sen tys­ta­de ner morden i sin bok The Lon­don un­der­ground se­ri­al kil­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.