Fal­len som Leif GW vill lö­sa

På papp­ret är Leif GW ­Pers­son nu­me­ra pen­sio­när. Men någ­ra oupp­kla­ra­de fall ­kom­mer han ­ald­rig att ­släp­pa ta­get om och han del­tar ­fort­fa­ran­de ak­tivt i fle­ra ­ut­red­ning­ar. De här ­fal­len får det att klia i po­lis­pro­fes­sorns ­hu­vud.

Mord & Mysterier - - Innehåll - Text: Tina Frenn­stedt

Kyr­ko­gårds­mor­det i Gö­te­borg

Ma­lin Ols­son, 16, hit­ta­des mör­dad på Öst­ra kyr­ko­går­den i Gö­te­borg 24 ju­li 1994.

Ma­lin Ols­son var på be­sök i Gö­te­borg och läm­na­de si­na vän­ner ef­ter en dis­pyt. ­Da­gen ef­ter hit­ta­des hon na­ken och strypt bakom en grav­sten. Ett lä­derskärp miss­tänks ha va­rit mord­vap­net.

Sce­nen på mord­plat­sen ha­de ­lik­he­ter med mor­det på Pernilla ­Hell­gren i Falun.

– Sex­u­al­mord som de här är­lyck­ligt­vis ovan­li­ga, Men jag är rädd för att det in­te var Anders Eklund, sa GW i en ti­di­ga­re in­ter­vju.

Miss­tan­kar­na har i stäl­let rik­tats mot en man med miss­bruks­bak­grund och an­knyt­ning till Gö­te­borg.

I Vec­kans brott gick GW ti­di­ga­re i år ut med en upp­gift som han an­ser po­li­sen bor­de gå till bot­ten med. Vid brotts­plats­un­der­sök­ning­en fo­to­gra­fe­ra­de po­li­sen ett hål i san­den vid mord­plat­sen. Leif GW Pers­son me­nar att det ­kom­mer från en cy­kel som vält och som till­hör­de mör­da­ren.

– Jag är djur och djäl­var på att det är så här det har gått till, sä­ger han i ­pro­gram­met.

Po­li­sen i Gö­te­borg får fort­fa­ran­de in tips kring mor­det.

– Trots att det har gått 22 år nu le­ver fal­let kvar i gö­te­bor­gar­nas min­ne, det be­rör­de många starkt. Det har in­te hänt nå­got nytt på sisto­ne men vi ­be­ar­be­tar tip­sen så gott det går, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Anders Sand­holm som lett ut­red­ning­en.

Dub­bel­mor­det i Lin­kö­ping

Mohammed Am­mou­ri, 8, och Anna-Le­na Sven­son, 56, mör­da­des den 19 ok­to­ber 2004 i ett bo­stads­om­rå­de i Lin­kö­ping. Mo­ti­vet är oklart, off­re­na kän­de in­te varand­ra men man tror att kvin­nan har för­sökt in­gri­pa när gär­nings­man­nen kniv­mör­dat Mohammed. ­Po­li­sens te­o­ri är att det är ’’en gal­nings verk”och det se­nas­te året har man även top­sat an­hö­ri­ga till unga per­so­ner som be­gått själv­mord.

Dub­bel­mor­det är ett av de mest upp­märk­sam­ma­de i svensk kri­mi­nal­histo­ria och lig­ger högt upp på Leif GW Pers­sons upp­klar­nings­lis­ta. Han har per­son­li­gen ut­fäst en be­lö­ning på en mil­jon kro­nor till den som kan läm­na av­gö­ran­de upp­lys­ning­ar och han har gott hopp om en lös­ning.

– Här finns ett full­stän­digt DNA på ­gär­nings­man­nen och förr el­ler se­na­re tril­lar po­let­ten ner.

Han tyc­ker att ut­red­ning­en är välskött.

– Men ­nå­gon­stans har vi tänkt fel, det stör mig att det här in­te har ­kla­rats upp.

På po­li­sen i Lin­kö­ping ar­be­tar två ut­re­da­re på hel­tid med fal­let i dag. De får fort­fa­ran­de in in­tres­san­ta tips på ut­pe­ka­de per­so­ner och gör re­gel­bund­na tops­ning­ar.

– Un­der de här tolv åren har vi ald­rig lagt det i malpå­sen. Morden är li­ka vid­ri­ga i dag som då, så länge vi har upp­slag att ar­be­ta med kör vi på, sä­ger Jan Staaf som le­der ut­red­ning­en.

Pal­me­mor­det

Leif GW Pers­son har ald­rig trott att Chris­ter Pet­ters­son var Pal­mes mör­da­re och två av hans kri­mi­nal­ro­ma­ner hand­lar om mor­det. Han kal­lar pal­meut­red­ning­en för en sor­ge­sam histo­ria och har krävt om­tag i ­ut­red­ning­en. GW har be­dömt mör­da­ren som en svensk man med god ­lo­kal­kän­ne­dom och att en li­ten grupp per­so­ner var ­in­blan­da­de.

Ti­di­ga­re i år prov­sköts en ku­la, lik­nan­de den som mör­da­de ­Pal­me, och som Leif GW ­Pers­son ha­de fått skic­kad till sig av en tip­sa­re. Även ett va­pen läm­na­des in men re­sul­ta­ten blev ne­ga­ti­va.

Foto: PRIVAT

Ma­lin Ols­son hit­ta­des strypt bakom en grav­sten.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND

Hus­se­in och Zai­nab Am­mou­ri och de­ras dot­ter Alya, hål­ler upp ett fo­to­gra­fi på so­nen Mohammed. Olof Pal­me sköts vid kors­ning­en Tun­nel­ga­tan/Svea­vä­gen den 28 feb­ru­a­ri 1986. Leif GW Pers­son har ald­rig trott att Chris­ter Pet­ters­son var skyl­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.