Sve­ri­ges farligaste kvin­nor

Jon­na Hen­ning­s­son sök­te på ’’mord’’ och ’’ob­duk­tions­pro­to­koll’’ på ­nä­tet in­nan hon dö­da­de sin kär­leks­ri­val. Maria Kisch brän­de ­ma­kens hu­vud i ug­nen och ­kas­ta­de ­res­ter­na i Rid­dar­fjär­den. De två ma­kab­ra styck­mor­den är uni­ka i svensk kri­mi­nal­histo­ria

Mord & Mysterier - - Innehåll - Text: Tina Frenn­stedt

Kvinn­li­ga mör­da­re har ­fa­sci­ne­rat mänsk­lig­he­ten i al­la ti­der.

När styck­mor­det i ­As­kersund rul­la­des upp 2015 choc­ka­des in­te ba­ra de in­blan­da­de. Även rätts­ex­per­ter och po­li­sen för­vå­na­des över det ex­tre­ma fal­let som de kal­la­de för ofatt­bart och upp­se­en­de­väc­kan­de.

Jon­na Hen­ning­s­son, som har er­känt att hon har dö­dat sin ”kär­leks­ri­val”, bry­ter på fle­ra sätt mot bil­den av en mör­da­re, sär­skilt en styck­mör­da­re.

– Hon är de­fi­ni­tivt den yngs­ta kvinn­li­ga som vi har haft och hon av­vi­ker kraf­tigt på fle­ra punk­ter. Att ha ihjäl nå­gon när man be­fin­ner sig i trängt lä­ge är in­te så svårt. Men att styc­ka är nå­got som yt­terst få kla­rar av, sä­ger po­lis­ pro­fes­sorn Leif GW Pers­son.

26-åring­en har be­skri­vits som en ung kvin­na med bra be­tyg i ­sko­lan, som ar­be­ta­de och ha­de häs­tar som sitt sto­ra fri­tids­in­tres­se.

Men det se­nas­te året ha­de hon be­fun­nit sig i ett på­fres­tan­de ­tri­ang­el­för­hål­lan­de.

En ti­dig mor­gon i ju­ni åk­te hon till sin ti­di­ga­re pojk­väns bostad i As­kersund. Med sig ha­de hon en ham­ma­re och spru­tor som var pre­pa­re­ra­de med al­ko­hol och sömn­me­del.

Den 22-åri­ga ”ri­va­len”, som var en­sam i lä­gen­he­ten, öpp­na­de dör­ren och at­tac­ke­ra­des med en ham­ma­re. När sla­gen in­te fick öns­kad ef­fekt häm­ta­de Jon­na Hen­ning­s­son en kniv i kö­ket.

– Jag vil­le ba­ra skräm­ma hen­ne. När jag högg i hal­sen fat­ta­de jag in­te att hon skul­le dö. Jag vil­le ba­ra att det skul­le bli tyst. Det var ka­os, för­kla­ra­de hon i tings­rät­ten.

Ef­ter då­det stä­da­de

hon lä­gen­he­ten no­ga och åk­te hem till sin gård någ­ra mil bort för att tvät­ta si­na klä­der in­nan hon åter­vän­de

Den här kvin­nan ­av­vi­ker kraf­tigt, bå­de i det som hon gjort och hur hon ut­fört det.

till brotts­plat­sen. Där för­sök­te hon först få ner krop­pen i en stor kas­se men miss­lyc­ka­des. I stäl­let ploc­ka­de hon fram så­gen och styc­ka­de den 22-åri­ga kvin­nan i bad­ka­ret. Och pla­ce­ra­de kropps­de­lar­na i blå Ikea-kas­sar.

– Jag vet att jag har så­gat i hen­ne men jag ser in­te det fram­för mig. Jag ser mig själv stå på huk i bad­rum­met. Jag ser ing­et av själva ­så­gan­det, sa Jon­na Hen­ning­s­son i för­hör.

In­nan hon läm­na­de lä­gen­he­ten skrev hon en lapp till ex­pojk­vän­nen, för­kla­ra­de att hon häm­tat si­na sa­ker och öns­ka­de ho- nom ”lyc­ka till med den nya flick­vän­nen”. Un­der fle­ra tim­mar för­va­ra­de hon se­dan den styc­ka­de krop­pen i bak­luc­kan på bi­len me­dan hon själv gick till job­bet och upp­träd­de som van­ligt. ­Se­na­re sam­ma dag åk­te 25-åring­en till ett skogs­par­ti och för­sök­te göm­ma kropps­de­lar­na och ­verk­ty­gen. Men på kväl­len ­ring­de hon till po­li­sen och an­mäl­de sig själv.

Med in­tro­vert och tom blick be­rät­ta­de hon till sist var hon ha­de gömt kropps­de­lar­na.

– Den här kvin­nan av­vi­ker kraf­tigt, bå­de i det som hon gjort och hur hon ut­fört det. Hon och off­ret kän­de i stort sätt in­te varand­ra, vil­ket de näs­tan all­tid gör an­nars. Det luk­tar kva­li­fi­ce­rat vär­re, att dö­da en främ­man­de män­ni­ska, sä­ger Leif GW Pers­son.

Det som fram­för allt

pe­ka­de på att 26-åring­en fak­tiskt pla­ne­rat mor­det var av­slö­jan­det om de Goog­le-sök­ning­ar som hon ha­de gjort på nä­tet:

”Lät­tas­te sät­tet att dö­da nå­gon, hy­ra en hit­man, åka dit för mord ut­an en kropp”. Hon ha­de ock­så sökt på tv-se­ri­en Dex­ter, som hand­lar om en se­ri­e­mör­da­re. En­ligt hen­nes ad­vo­kat hand­la­de sök­ning­ar­na sna­ra­re om en verk­lig­hets­flykt. Han me­na­de att 25-åring­en mått myc­ket då­ligt ef­ter se­pa­ra­tio­nen, att då­det in­te var ge­nom­tänkt och i stäl­let skul­le be­dö­mas som dråp.

Fors­ka­ren Jenny Yoursto­ne har dok­to­re­rat i kvin­nors kri­mi­na­li­tet och kal­lar fal­let i As­kersund för unikt.

– Det här är ett ex­tremt ovan­ligt fall. Sta­tis­tiskt sett finns i prin­cip in­te den här gär­nings­per­so­nen. Hon är ock­så ovan­ligt ung, me­del­ål­dern bland kvinn­li­ga mör­da­re lig­ger runt 37 år.

Men det som fram­förallt gör att fal­let med Jon­na Hen­ning­s­son stic­ker ut är off­ret.

– När kvin­nor mör­dar är det i de all­ra fles­ta fal­len män som är de­ras of­fer. Det kan även va­ra de­ras barn. Att det rik­tar sig mot sam­ma kön är in­te alls li­ka van­ligt. Dä­re­mot fanns det även här, som i till ex­em­pel ­Ar­bo­ga­fal­let

(se fak­taru­ta in­till) en man i ­bak­grun­den, att det finns ­nå­gon typ av re­la­tion är näs­tan en för­ut­sätt­ning för att en kvin­na ska be­gå ett så­dant här brott, sä­ger Yoursto­ne. Jon­na Hen­ning­s­son

kom­mer nu att skri­vas in i kri­mi­nal­histo­ri­en ­jäm­te Maria Kisch.

Fram till As­kersund­fal­let var Kisch den förs­ta kän­da kvinn­li­ga styck­mör­da­ren i Sve­ri­ge.

En no­vem­ber­kväll 1998 flöt en bål upp mel­lan två bå­tar i Rid­dar­fjär­den i Stock­holm. Någ­ra da­gar se­na­re hit­ta­de man fler kropps­de­lar i vatt­net, bland an­nat off­rets hu­vud, som till po­li­sens sto­ra för­vå­ning ver­ka­de ha krympts och ut­satts för vär­me. Krop­pen ha­de styc­kats i 14 delar och styck­ning­en var så skick­ligt ut­förd att man ut­gick ifrån att det var en yr­kes­per­son, kanske jä­ga­re, som låg bakom.

Ett man­ligt vitt­ne träd­de fram. Sam­ma dag som bå­len hit­ta­des ha­de han cyk­lat på Sö­der ­Mä­lar­strand och fått syn på en smal kvin­na i kap­pa och sto­ra glas­ö­gon som stod hu­kad vid ­kaj­kan­ten och häll­de ut nå­got ur en kas­se i vatt­net. Man­nen tyck­te det såg ­kons­tigt ut och lar­ma­de po­li­sen.

Frå­gan var nu hur hän­del­ser­na hör­de ihop? Vem var off­ret? Och vem var kvin­nan vid ka­jen?

Po­li­sen gjor­de en fant­om­bild på man­nen och ef­ter att släk­ting­ar hört av sig kun­de man kon­sta­te­ra att den styc­ka­de var en 81-årig man bo­satt i Band­ha­gen. Nu var han för­svun­nen. De var även hans be­tyd­ligt yng­re hust­ru, 47-åri­ga Maria Kisch från Ru­mä­ni­en. Pa­ret ha­de gift sig någ­ra år ti­di­ga­re i ett så kal­lat re­so­ne­mangsäk­ten­skap då man­nen sökt ef­ter en kvin­na som kun­de hjäl­pa ho­nom i hus­hål­let.

När po­li­sen tog sig in i man­nens hem fann de ett ovan­ligt ski­nan­de badrum. Snart fat­ta­de man miss­tan­kar om att ett brott be­gåtts i lä­gen­he­ten. Och när man se­dan hit­ta­de blod in­ki­lat på en köks­kniv och man­nens hårstrå på ovan­si­dan av ug­nen bör­ja­de man in­se det ma­kab­ra – hans hu­vud ha­de bli­vit bränt i kök­sug­nen. Maria Kisch ef­ter­lys­tes in­ter­na­tio­nellt. När hon åter­vän­de till Sve­ri­ge för ”att re­da upp sa­ker” greps hon men för­ne­ka­de att ha nå­got med ma­kens död att gö­ra.

I rät­te­gång­en me­na­de åkla­ga­ren att det fun­nits eko­no­mis­ka mo­tiv bakom mor­det. Man­nen ha­de ett ut­ländskt spar­kon­to och det var det­ta Maria Kisch ha­de för­sökt kom­ma över.

En frå­ga som

ut­re­dar­na äg­na­de stor kraft åt var om den­na spä­da kvin­na skul­le kun­na ut­fö­ra en ­så­dan styck­ning själv? Men en­ligt rätts­lä­ka­ren fanns det inga fy­sis­ka hin­der. Sig­na­le­ment från vitt­net vid Sö­der Mä­lar­strand stäm­de dess­utom väl in på Maria Kisch.

– Det var ett myc­ket olus­tigt fall. Jag var på Ef­ter­lyst då och minns att rätts­lä­ka­ren Jo­van Rais be­skrev det som en ty­pisk hus­mors­styck­ning, sä­ger Leif GW Pers­son.

Maria Kisch fri­a­des först i tings­rät­ten. Men när nya vitt­nen dök upp och be­rät­ta­de om ­upp­re­pa­de bråk i hu­set samt en ­kon­flikt an­gå­en­de man­nens arv döm­des hon till livs­tids fäng­el­se och ut­vis­ning.

En­ligt rätts­lä­ka­ren fanns det även tec­ken på sex­u­al­sa­dism i styck­ning­en. I hov­rätts­do­men me­na­de man att mor­det och ils­kan kanske var ”sprung­en ur en käns­la av att va­ra låst vid en gam­mal man som var snål och elak mot hen­ne och som över­va­ka­de hen­ne no­ga”.

– Min upp­fatt­ning är att Maria var en ut­nytt­jad kvin­na, ett of­fer för om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger en kvin­na som lär­de kän­na hen­ne på kvin­no­fäng­el­set Hin­se­berg där hon av­tjä­na­de straf­fet de förs­ta åren.

– Maria var fli­tig, myc­ket snäll och hjälp­sam i fäng­el­set men ock­så i stort be­hov av be­kräf­tel­se och av män­ni­skor som in­te döm­de hen­ne. Hin­se­berg var in­te ett stäl­le för det­ta. Många var gla­da att slip­pa hen­ne, ut­an att ve­ta vad hon egent­li­gen ut­sat­tes för när hon över­för­des till ett ­ru­mänskt fäng­el­se.

Maria Kisch fri­gavs för någ­ra år se­dan och le­ver i dag i Ru­mä­ni­en.

Bå­de Maria Kisch och Jon­na Hen­ning­s­son be­döm­des som fris­ka i de rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­ar som gjor­des.

– Det är in­te så kons­tigt. Du kan li­da av en per­son­lig­hets­stör­ning men in­te va­ra all­var­ligt psy­kiskt sjuk i ju­ri­disk me­ning, sä­ger Jenny Yoursto­ne.

Hon me­nar ock­så att sam­häl­lets syn på kvinn­li­ga och man­li­ga gär­nings­män skil­jer sig åt.

– Det är ett stör­re norm­brott när en kvin­na be­går ett vålds­brott. Och ju gröv­re desto mer mås­te vi för­sö­ka hit­ta för­kla­ring­ar – gär­na ut­an­för kvin­nan själv. Ett an­nat ex­em­pel är kvin­nors ut­se­en­den som of­ta­re och gär­na kom­men­te­ras. I Kn­ut­by­fal­let ­be­skrevs mör­da­ren som en vän, spens­lig flic­ka, nå­gon man ald­rig ha­de kun­nat tro nå­got så­dant om. Men hon sköt ju en an­nan män­ni­ska med ett ljud­däm­pat va­pen. Så visst kan kvin­nor be­gå myc­ket bes­ti­a­lis­ka brott.

Det är ett stör­re norm­brott när en kvin­na be­går ett vålds­brott.

Foto: PRIVAT Foto: HENRY LUNDHOLM

Då 25-åri­ga Jon­na Hen­ning­s­son döm­des för styck­mord. Maria Kisch är den förs­ta kän­da kvinn­li­ga styck­mör­da­ren i ­Sve­ri­ge.

Foto: CHRISTI­NE SCHÜR­RER

Christi­ne Schür­rer dö­da­de två barn med en ham­ma­re 2008 och ska­da­de de­ras mam­ma Emma Jangestig svårt.

Foto: JER­KER IVARS­SON, PO­LI­SEN

’’Jag vil­le ba­ra skräm­ma hen­ne’’, sa­de Jon­na Hen­ning­s­son om då­det. Ef­ter då­det i ri­va­lens lä­gen­het stä­da­de hon no­ga.

FOTO: HENRY LUNDHOLM, PO­LI­SEN

Kropps­de­lar hit­ta­des i Rid­dar­fjär­den. Ett vitt­ne pe­ka­de ut Maria Kisch som be­fun­nit sig på plat­sen. Hu­vu­det vi­sa­de sig va­ra krympt i hen­nes ugn.

Foto: HE­INZ ANGERMAYR

Jenny Yoursto­ne, fors­ka­re i kvin­nors kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.