Martina Kveldstad ströp sin mam­ma med en el­ka­bel

Mord & Mysterier - - Sveriges Farligaste Kvinnor -

I feb­ru­a­ri 2010 skul­le den 33-åri­ga kvin­nan fi­ra sin fö­del­se­dag hem­ma hos mam­man i Vär­na­mo. Men nå­got gjor­de att si­tu­a­tio­nen spå­ra­de ur. Martina Kveldstad ströp sin mam­ma med ett hund­kop­pel, träd­de en plast­på­se över hen­nes hu­vud och band fast hen­ne vid to­a­let­ten.

Två dygn se­na­re åter­fanns hon av en gran­ne.

När po­li­sen ut­red­de brot­tet fann man lik­he­ter med ett fall med en 53-årig kvin­na som ­ha­de be­dömts som själv­mord i Vär­na­mo någ­ra må­na­der ti­di­ga­re. Ef­ter en ny ob­duk­tion kun­de man kon­sta­te­ra att kvin­nan, som Kveldstad kän­de, ha­de strypts med en blå el­ka­bel i duschen.

Martina Kveldstad var miss­bru­ka­re och fanns med i brotts- re­gist­ret och en­ligt åkla­ga­ren ha­de hon dö­dat bå­de kvin­nan och mam­man för att kom­ma åt de­ras re­cept­be­lag­da ta­blet­ter. Kveldstad ne­ka­de till morden och fri­a­des i tings­rät­ten. Men i hov­rät­ten döm­des hon till livs­tids ­fäng­el­se för dub­bel­mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.