’’DE VAR BE­KAN­TA MED MÖR­DA­REN’’

Dub­bel­mor­det i Brattås

Mord & Mysterier - - Fallen Som Gw Vill Lösa -

En ef­ter­mid­dag för tio år se­dan fann Bar­bro Öberg sin pap­pa och hans sär­bo ihjäl­slag­na på går­den i Brattås.

– De bil­der­na blek­nar ju ald­rig, sä­ger hon.

En­ligt pro­fes­sor Leif GW Pers­son bor­de det upp­märk­sam­ma­de dub­bel­mor­det gå att kla­ra upp.

– Ty­värr var po­lis­ut­red­ning­en usel. Det­ta hand­la­de in­te om någ­ra ut­länds­ka rå­na­re, sä­ger han.

Dub­bel­mor­det i Brattås såg till en bör­jan ut som ett så kal­lat ’’åld­rings­rån’’ men vi­sa­de sig in­ne­hål­la be­tyd­ligt fler frå­ge­tec­ken som man i dag fort­fa­ran­de in­te har fått svar på.

– I det här fal­let fick man det mesta om bak­fo­ten. Om man ha­de skic­kat dit ett par fun­ge­ran­de po­li­ser från bör­jan skul­le det in­te ha bli­vit mer än en vec­ka gam­malt, sä­ger po­lis­pro­fes­sor Leif GW Pers­son.

Tor Öberg, 70, och Gerd Viklund, 67, ha­de va­rit ett par i 20 år men lev­de som sär­bos. Tis­da­gen den 31 maj 2005 skul­le Gerd ha pas­sat si­na barn­barn i Härnö­sand men änd­ra­de pla­ner gjor­de att hon i stäl­let cyk­la­de hem till Tor på den av­skil­da går­den vid Brattås.

Någ­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de pa­ret kom­mit hem från en buss­re­sa till Sankt Pe­ters­burg där de ha­de fi­rat Tors 70-års­dag. Bå­de Gerd och Tor ha­de fler barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap och lev­de ett still­samt liv till­sam­mans.

De vis­ta­des myc­ket i na­tu­ren och väx­la­de mel­lan att bo på går­den och i lä­gen­he­ten i ­Härnö­sand.

Ef­ter­mid­da­gen den 31 maj be­fann sig tro­li­gen Tor ute och högg ved me­dan Gerd put­sa­de föns­ter.

Ex­akt vad som se­na­re hände vet ba­ra gär­nings­man­nen el­ler gär­nings­män­nen.

Tors dot­ter Bar­bro Öberg ha­de re­gel­bun­den kon­takt med sin pap­pa. Men när han in­te ha­de sva­rat i te­le­fon på två da­gar tog hon till sist bi­len och kör­de ut till Brattås.

Först såg allt nor­malt ut vid den röd­må­la­de går­den den här kylslag­na för­som­mar­da­gen den 2 ju­ni 2005.

På disk­bän­ken i kö­ket stod föns­ter­put­sen, vil­ket be­kräf­ta­de att Gerd hål­lit på med det som hon ha­de pla­ne­rat.

– Jag gick runt i hu­set och skrek hal­lå, för­kla­ra­de Bar­bro Öberg i tv-pro­gram­met Ef­ter­lyst.

Men när hon in­te fick svar gick hon vi­da­re ut till la­du­går­den, sök­te bakom stal­let där Tor bru­ka­de hug­ga ved och gick se­dan vi­da­re till verk­sta­den. Där gjor­de hon den fa­sans­ful­la upp­täck­ten.

– Jag såg Gerd lig­ga på gol­vet. Det förs­ta jag tänk­te var: Var­för lig­ger hon där? Med en trä­nings­o­ve­rall­sjac­ka över hu­vu­det? Se­dan blev allt svart, sa hon till Ef­ter­lyst.

Bar­bro Öberg lyc­ka­des till sist slå larm­num­ret till po­li­sen. Av hen­nes pap­pa Tor Öberg syn­tes då än­nu inga spår. När po­li­sen kom dit kun­de man kon­sta­te­ra att Gerd tro­li­gen ha­de sla­gits ihjäl på gårds­pla­nen och se­dan slä­pats in i verk­sta­den.

– Det är bil­der som jag all­tid kom­mer att få le­va med, de blek­nar ald­rig, sä­ger Bar­bro Öberg.

Först da­gen där­på

fann po­li­sen även Tor Öberg, som låg ihjäl­sla­gen och gömd un­der ol­je­roc­kar och plast­säc­kar i verk­sta­den, pre­cis in­till där man hit­tat hans sär­bo.

Men mord­vap­net, som man miss­tänk­te kun­de va­ra en yxa, sak­na­des.

Vän­ner och gran­nar re­a­ge­ra­ de med be­stört­ning och pra­ta­de om dub­bel­mor­det som ’’helt ofatt­bart’’.

Pa­ret be­skrevs som vän­ligt och för­synt, ha­de inga up­pen­ba­ra fi­en­der.

Gerd ha­de ar­be­tat som kon­to­rist på det ned­lag­da re­ge­men­tet i Härnö­sand in­nan hon gick i pen­sion och på fri­ti­den äg­na­de hon sig åt dans, väv­ning och släkt­forsk­ning.

Tor ar­be­ta­de ti­di­ga­re på Te­le­ver­ket, var jakt- och fis­ke­in­tres­se­rad och var även han en pas­sio­ne­rad dan­sa­re.

Ef­ter morden drog en stor po­lis­ut­red­ning igång. Till en bör­jan miss­tänk­te man att pa­ret ut­ satts för ett så kal­lat ’’åld­rings­rån’’. Går­den låg av­si­des och Tor Öberg var en re­la­tivt väl­bär­gad man med bå­de fon­der och skogs­till­gång­ar. En­ligt upp­gif­ter ha­de han ny­li­gen sålt ett stör­re par­ti skog. Spår vi­sa­de ock­så att hu­set ha­de bli­vit ge­nom­sökt ­ef­ter mor­det.

Men det som för­bryl­la­de ­po­li­sen var att inga up­pen­ba­ra vär­desa­ker ha­de stu­lits. På Tors säng låg till ex­em­pel byx­or­na med plån­bo­ken kvar i fic­kan och hans va­pen­skåp var orört.

– Vis­sa sa­ker stack i ögo­nen, sä­ger Leif GW Pers­son. Att det var ett rån­mord tror jag in­te en se­kund på. Plån­bo­ken var tjock som en späd­gris, in­ne­höll fle­ra tu­sen kro­nor och ing­en ha­de rört den.

Och sät­tet som man ro­tat ige­nom hu­set på vi­sa­de att man sök­te ef­ter nå­got an­nat, stör­re.

är ett av de fall som har en­ga­ge­rat pro­fes­sor Leif GW Pers­son mest. Han har vid fle­ra till­fäl­len be­sökt går­den själv och gjor­de i Vec­kans Brott även en re­kon­struk­tion av morden.

En­ligt ho­nom be­gick po­li­sen grova fel i bör­jan av för­un­der­sök­ning­en.

– Man gjor­de de van­li­ga mis­sta­gen, ha­de fö­re­ställ­ning­ar om att det var on­da ut­länds­ka rå­na­re som kom­mit dit, då blir det så här. Men man ha­de in­te ens kol­lat om Tors pass var stu­let, vil­ket det in­te var och nå­got som ha­de va­rit värt myc­ket peng­ar i de kret­sar­na. Det var rik­ti­ga bonns­he­rif­fer som sköt­te det i bör­jan, sä­ger han.

En­ligt GW mis­sa­de man att säk­ra spår på Tor Öberg och det ma­te­ri­al som han låg gömd un­der.

– Där fanns en mas­sa tack­sam­ma ytor, plast­säc­kar och ol­je­roc­kar man kun­de ha hit­tat

Dub­bel­mor­det i Brattås

fin­gerav­tryck på. Men det gav man fan i, sä­ger han.

I la­du­går­den häng­de ett stort an­tal yx­or som till­hör­de Tor och hans te­o­ri är att gär­nings­man­nen kan ha an­vänt en av des­sa som mord­va­pen.

– Han har knap­past slä­pat med sig den ef­teråt. Kanske skölj­de han av den och häng­de till­ba­ka den bland de and­ra. El­ler så är den un­danstop­pad i den fle­ra ku­bik­me­ter sto­ra ved­stac­ken och dy­ker upp den da­gen när all ved an­vänts.

Det som fram­för allt fick Leif GW Pers­son att re­a­ge­ra, och som po­li­sen in­te ha­de lagt mär­ke till, var Gerd Viklunds skor.

– När hon hit­ta­des ha­de hon fins­kor­na med klack på sig. En kvin­na i 70-års ål­dern skul­le in­te stå på en stol i så­da­na och put­sa föns­ter. När hon såg att de fick be­sök sat­te hon på sig skor­na och gick ut på går­den för att, på norr­ländskt vis, be­rät­ta att kaf­fet var klart, sä­ger han.

Med stor san­no­lik­het för­sök­te hon se­dan fly när hon upp­täck­te gär­nings­man­nen och blev då själv at­tac­ke­rad.

Leif GW Pers­son me­nar att just skor­na är ett be­vis på att pa­ret var be­kan­ta med gär­nings­man­nen, som han tror ba­ra är en per­son.

– Det he­la har bör­jat fred­ligt och Tor var be­kant med mör­da­ren som kom till går­den för att dis­ku­te­ra nå­got. Men Tor, som kun­de va­ra gans­ka vrång, vän­de ryg­gen till ho­nom och då rann sin­net till och man­nen grep­pa­de ef­ter yx­an och slog ner ho­nom. Det var ett opla­ne­rat dåd och det var san­no­likt nå­got eko­no­miskt som de dis­ku­te­ra­de.

När Leif GW Pers­son be­sök­te går­den tes­ta­de han själv att lyf­ta hugg­kub­ben som Tor Öberg ha­de flyt­tat in i verk­sta­den, nå­got som ald­rig hände an­nars.

– Tor var en rik­tig re­se, en kraft­karl, ing­en van­lig 70-åring.

Han lyf­te in hugg­kub­ben där för att få slut på sam­ta­let som han in­te upp­skat­ta­de, och för att mar­ke­ra, kanske vi­sa sin styr­ka.

Nå­gon dag ef­ter

mor­det fann en hund­patrull Gerds hand­väs­ka i ett skogs­par­ti en bit från går­den men i den­na hit­ta­de man ba­ra bank­pap­per och af­färs­hand­ling­ar.

Dä­re­mot vi­sa­de det sig att mör­da­ren stu­lit hen­nes ban­ko­mat­kort och da­gen ef­ter mor­det har nå­gon för­sökt ta ut peng­ar ur en ban­ko­mat i Härnö­sand.

– Det ta­lar än­nu mer för att gär- nings­män­nen in­te kom ut­i­från, ef­ter ett dub­bel­mord bor­de de ha stuc­kit från byg­den snabbt som ba­ra den, sä­ger Leif GW Pers­son.

Po­li­sen har säk­rat en DNA-pro­fil från mord­plat­sen och som man miss­tän­ker kom­mer från gär­nings­man­nen.

De har även gått ut med bil­der på gym­nas­tik­skor, från fot­spår, som man in­te har lyc­kats iden­ti­fi­e­ra.

– Ty­värr kan bå­de skor­na och DNA-spåret ha ham­nat där på le­gi­timt sätt ef­tersom det var en mas­sa rän­nan­de på plat­sen di­rekt ef­teråt. Men lyc­kas man ro­ta fram en bra gub­be och DNA stäm­mer så är det en an­nan fem­ma, då blir det lo­giskt, sä­ger Leif GW Pers­son.

Till­sam­mans med

kri­mi­no­lo­gen Mi­kael Ry­ing gjor­de han för ett par år se­dan en rap­port om al­la oupp­kla­ra­de fall i Sve­ri­ge och för­slag på hur po­li­sen skul­le bli bätt­re på att ar­be­ta med des­sa. Ut­red­ning­en har bi­dra­git till änd­ra­de ru­ti­ner.

Dub­bel­mor­det i Brattås finns med bland de fall som GW Pers­son an­ser bor­de gå att kla­ra upp.

– Ba­ra man får dit kom­pe­tent folk att ut­re­da det. Men al­la mis­stag gör mig för­ban­nad. Då­li­ga po­li­ser och ut­red­ning­ar kos­tar skat­te­be­ta­lar­na en mas­sa mil­jo­ner och de an­hö­ri­ga drab­bas av onö­digt li­dan­de.

Gerd Viklund och Tor Öbergs barn har ti­di­ga­re ock­så kri­ti­se­rat ut­red­ning­en.

– Fram­för allt i bör­jan var den då­ligt skött. Man kan tyc­ka de bor­de ha mer att gå på, men det är väl den där lil­la pus­sel­bi­ten som sak­nas. Man slu­tar ald­rig att hop­pas, men har det gått tio år så då bör­jar man mer el­ler mind­re att ge upp. Jag sak­nar ju min pap­pa var­je dag, det är så­dant som ald­rig går över hur lång tid det än går, sä­ger Bar­bro Öberg.

En 50-årig man från Sol­l­ef­teå har ti­di­ga­re i år kal­lats till för­hör av Sundsvalls­po­li­sen.

Man­nen som ej ti­di­ga­re straf­fats finns nu med i ut­red­ning­en, men för­un­der­sök­nings­le­da­ren Jo­se­fi­ne Per­ming–Teng­qvist vill in­te av­slö­ja var­för de är in­tres­se­ra­de av ho­nom.

– Vi kal­lar folk till för­hör näs­tan he­la ti­den och kan på så sätt av­skri­va per­so­ner från ut­red­ning­en. Ju fär­re som kvar­står desto när­ma­re en lös­ning kom­mer vi. Vi får fort­fa­ran­de in många tips gäl­lan­de Brattåsmor­den, sa­de hon till Örnsköldsviks Al­le­han­da.

Foto: PRIVAT

Vem dö­da­de Tor Öberg och Gerd Viklund?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.