’’DET ÄR ETT ÖVER­JÄV­LIGT RUG­GIGT FALL’’

Mord & Mysterier - - Fallen Som Gw Vill Lösa -

Mor­det på Pernilla The­o­rin

Pernilla The­o­rin mör­da­des i sin lä­gen­het i Avesta den 13 au­gusti 2006.

31-åri­ga Pernilla till­bring­a­de sin sista kväll på en mö­hip­pa med si­na vän­ner. Vid 02.30 på nat­ten läm­na­de hon Star Bist­ro i cen­tra­la Avesta och gick en­sam hem. Någ­ra tim­mar ­se­na­re fann po­li­sen hen­ne svårt bränd och mör­dad i lä­gen­he­ten. Po­li­sen miss­tänk­te att mör­da­ren ha­de tänt eld för att so­pa igen spå­ren ef­ter sig. ­Trö­jan som Pernilla bar på mord­kväl­len, en blå­gul Sve­ri­ge t-shirt, och hen­nes svarta gym­nas­ti­kas­kor, sak­nas och po­li­sens te­o­ri är att gär­nings­man­nen har ta­git med sig dem ef­ter mor­det.

To­talt har fy­ra per­so­ner sut­tit fri­hets­be­rö­va­de. DNA från en då 31-årig man hit­ta­des i lä­gen­he­ten men i för­hör häv­da­de han att det fanns en na­tur­lig för­kla­ring ef­tersom han ti­di­ga­re ha­de haft en re­la­tion med Pernilla The­o­rin, nå­got Per­nil­las fa­milj av­fär­dat som lögn.

2012 kom det in nya tips och ­man­nen häk­ta­des på nytt.

– Det blev ett om­tag på fal­let men det räck­te ty­värr in­te för att kom­ma ­vi­da­re, för­kla­rar Rolf Johansson, ­po­lis­in­spek­tör i Avesta.

Se­dan dess lig­ger ären­det på is och ing­en ar­be­tar ak­tivt med det i dag.

–Det finns då­li­ga tek­nis­ka för­ut­sätt­ning­ar i det här fal­let, in­te så många spår från lä­gen­he­ten att gå på, sä­ger Rolf Johansson.

Mor­det i sy­bu­ti­ken

Ma­rie Johansson, bu­tiks­bi­trä­de, mör­dad i Gö­te­borg den 13 ok­to­ber 2005.

Ma­rie Johansson ar­be­ta­de i en tyg­bu­tik och skul­le pre­cis stänga för kväl­len när hon blev bru­talt at­tac­ke­rad med fle­ra kniv­hugg. En kvin­na i ro­sa byx­or fång­a­des på en över­vak­nings­film och po­li­sen är över­ty­gad om att hon är mör­da­ren. Bil­den är dock sud­dig och ef­ter tio år är mor­det fort­fa­ran­de oupp­kla­rat. En gär­nings­man­na­pro­fil har dock vi­sat att kvin­nan var psy­kiskt sjuk.

–Det är väl­digt ovan­ligt att en kvin­na be­går ett så­dant här brott ut­an att ha nå­gon re­la­tion till off­ret. Det går in­te att iden­ti­fi­e­ra per­so­nen på fil­men, men man kan ska­pa sig en bild av hen­ne. I det här fal­let finns det bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än i många and­ra för vi har även hen­nes DNA. Vi får in en del tips ibland och har gjort fle­ra tops­ning­ar. Men det finns ju all­tid en oro att gär­nings­per­so­nen kan ha av­li­dit, sä­ger Anders Sand­holm som an­sva­rat för ut­red­ning­en.

Fal­let finns med på Leif GW Pers­sons lis­ta över de som bor­de gå att kla­ra upp.

–Det är långt ifrån hopp­löst. Det har skett in­om­hus och man har säk­rat en del tek­nisk be­vis­ning. Det mås­te fin­nas nå­gon som har en be­stämd upp­fatt­ning om vem hon är, sä­ger han i Vec­kans brott.

Styck­mor­det på ­Catri­ne da Cos­ta

Den pro­sti­tu­e­ra­de 27-åri­ga kvin­nan hit­ta­des styc­kad i plast­säc­kar un­der ­Es­sing­e­le­den i Stock­holm 1984. En all­män­lä­ka­re och en ob­du­cent greps och åta­la­des för mor­det. De fri­a­des se­na­re men tings­rät­ten me­na­de att de ha­de styc­kat ­krop­pen, ett brott som dock ha­de pre­skri­be­rats.

Fal­let har fått enorm upp­märk­sam­het och rätts­pro­ces­sen ska­pa­de stor de­batt. Än­nu i dag är gär­nings­man­nen in­te in­ring­ad.

– En stör­re rätts­skan­dal än Tomas Quick-fal­let, kal­lar Leif GW Pers­son den och fal­let är ett av dem han vill se upp­kla­rat un­der sin livs­tid.

He­le­na An­ders­sons ­för­svin­nan­de

He­le­na An­ders­son, Ma­ri­estad, för­svann den 14 ju­ni 1992. Mor­det på 22-åri­ga He­le­na An­ders­son är ett av dem som har en­ga­ge­rat Leif GW Pers­son mest. Han har själv gjort en gär­nings­man­na­pro­fil på mör­da­ren, lagt ner “minst hund­ra tim­mar” på fal­let och be­sökt mord­plat­sen vid fle­ra till­fäl­len.

He­le­na An­ders­son för­svann ef­ter en ute­kväll på Stads­ho­tel­let i Ma­ri­estad.Vid en skogs­stig hund­ra me­ter från för­äld­rar­nas hus hit­ta­de man hen­nes skor och ring­ar men krop­pen har ald­rig åter­fun­nits. Ut­red­ning­en be­står av över 70 pär­mar, runt 1 500 per­so­ner är för­hör­da och minst ett tu­sen­tals bi­lar har un­der­sökts. Leif GW Pers­son kal­lar den för “en jäv­ligt då­ligt skött ut­red­ning från bör­jan” och me­nar att fal­let bor­de ha kla­rats upp.

– Gär­nings­man­nen finns i hen­nes um­gäng­eskrets. Det här hand­lar om en si­tu­a­tion som gått över­styr, det är ett över­jäv­ligt rug­gigt fall.

För­svin­nan­det har väckt stort en­ga­ge­mang bland all­män­he­ten och po­li­sen får fort­fa­ran­de in tips.

He­le­na An­ders­sons fa­milj har fle­ra gång­er väd­jat till po­li­sens kal­la fall-grupp i väst-Sve­ri­ge att gå ige­nom det på nytt,

–Vi är mitt i en om­or­ga­ni­sa­tion in­för hös­ten. Just nu in­ven­te­rar vi fal­len, där­för kan jag i nu­lä­get in­te sä­ga vil­ka pri­o­ri­te­ring­ar som görs, sä­ger Pernilla Wet­ter­skog på Grova brott i Gö­te­borg.

Foto: RO­BIN NORDLUND

Pernilla The­o­rin mör­da­des i sin lä­gen­het i Avesta. Gär­nings­man­nen ha­de där­ef­ter tänt eld på bo­sta­den.

Foto: PO­LI­SEN

Catri­ne Da Costas kropp hit­ta­des i plast­säc­kar.

Mör­da­ren syns strax fö­re mor­det på en över­vak­nings­ka­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.