Döm­des för att ha be­ord­rat morden

Char­les Man­son

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Led­de i slu­tet av 60-ta­let sek­ten Man­son­fa­mil­jen. Med­lem­mar­na, of­ta på­ver­ka­de av LSD, be­ord­ra­des ut på så kal­la­de creepy crawls där man tog sig in i män­ni­skors hus ut­an­för Los Ang­e­les och rå­na­de dem på nat­ten. Man­sons vi­sion var att star­ta ett ras­krig med nam­net Hel­ter Skel­ter. Ge­nom ”kri­get” skul­le de svarta i USA ta över mak­ten och Man­son skul­le bli de­ras le­da­re. I au­gusti 1969 be­ord­ra­de han morden på re­gis­sö­ren Ro­man Po­lanskis gra­vi­da hust­ru Sha­ron Ta­te och hen­nes säll­skap. Ef­ter då­det an­vän­de de Ta­tes blod och skrev gris på yt­ter­dör­ren. Da­gen där­på mör­da­de de pa­ret LaBi­an­ca på lik­nan­de sätt. Tre av gär­nings­män­nen var kvin­nor.

To­talt döm­des Man­son­fa­mil­jen för åt­ta mord.

Man­son del­tog ald­rig di­rekt själv i morden men döm­des, mot sitt ne­kan­de, till död­straff för att ha be­ord­rat dem. När Ka­li­for­ni­en av­veck­la­de död­straf­fet om­vand­la­des det till livs­tid. Två av Man­son­kvin­nor­na sit­ter fort­fa­ran­de fängs­la­de och en tred­je dog för ett par år se­dan.

Från väns­ter: Su­san Atkins, Pa­tri­cia Krenwin­kel och Les­lie Van Hou­ten. Al­la döm­des till döds­straff för de bes­ti­a­lis­ka morden, men straf­fen om­vand­la­des till livs­tids fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.