Han fick 50 ­be­und­rar­brev – om da­gen

Ju­ha Valjak­ka­la

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Ju­ha Valjak­ka­la döm­des 1989 till livs­tids fäng­el­se och ut­vis­ning för morden på tre fa­mil­je­med­lem­mar i Åm­se­le. I do­men ­kon­sta­te­ra­des att hans kum­pan, Ma­ri­ta Rou­ta­lam­mi, ha­de ma­ni­pu­le­rats och be­fun­nit sig i hans våld. Re­dan i rätts­sa­len blev Ju­ha Valjak­ka­la stjärn­sta­tus up­pen­bar med de fnis­san­de ton­årstje­jer­na i åhör­ar­bän­kar­na. En del av dem gick så långt att de bör­ja­de klä sig som mör­da­ren och någ­ra pla­ne­ra­de till och med att fri­ta ho­nom. I fäng­el­set fick han en enorm mängd be­und­rar­brev, en­ligt eg­na upp­gif­ter cir­ka 50 om da­gen. 49-åri­ge Ju­ha Valjak­ka­la ska ha gift sig sju gång­er un­der de 26 år som han har sut­tit i fäng­el­se.

Foto: AF­TON­BLA­DET

Beund­ran­de ton­årstje­jer ­följ­de rät­te­gång­en. Ju­ha Valjak­ka­la fö­re­träd­des av ad­vo­ka­ten Pelle Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.