Gift – tre gång­er

Pe­ter Lun­din

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Han är Dan­marks mest kän­da ­mör­da­re. 1991 döm­des han för att med hjälp av sin pap­pa ha dö­dat sin mam­ma i USA och ut­vi­sa­des se­na­re till Dan­mark. An­led­ning­en till mor­det sägs ha va­rit att mam­man vil­le klip­pa hans hår. Ef­ter en dansk tv-in­ter­vju 1996 ström­ma­de be­und­rar­bre­ven in och Lun­din gif­te sig strax där­på i fäng­el­set för förs­ta gång­en och fick barn. Som fri, år 2000, mör­da­de han se­dan en an­nan flick­vän och hen­nes två sö­ner. Krop­par­na hit­ta­des ald­rig och po­li­sen miss­tänk­te att han styc­kat och grävt ner dem.

Un­der ti­den i fäng­el­set har han haft många be­und­ra­rin­nor. 2008 gif­te hans sig på nytt men äk­ten­ska­pet blev kort­va­rigt och kvin­nan med­de­la­de i dansk tv att hon skul­le skil­jas se­dan hon fått ve­ta att han ha­de en an­nan kvin­na. 2011 var det dags igen och Lun­din ­gif­te sig för tred­je gång­en i fäng­el­set. ­Se­na­re sam­ma år föd­de kvin­nan hans ­and­ra barn. Lun­din är 44 år i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.