Er­bju­den kär­lek

Jo­sef Fritzl

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Ös­ter­ri­kis­ke Jo­sef Fritzl höll sin dot­ter in­spär­rad i fa­mil­jens lju­di­so­le­ra­de käl­la­re i 24 år. Där föd­de hon sju barn som han var bi­o­lo­gisk far till. När skräck­hu­set av­slö­ja­des greps Fritzl och döm­des till livs­tids fäng­el­se för mord, sla­ve­ri, in­cest, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de, våld­täkt och ola­ga tvång. Fritzls egen för­kla­ring var att han ve­lat skyd­da dot­tern från dro­ger och al­ko­hol. Det­ta var nå­got hans ovän­ta­de be­und­ra­rin­nor tog fas­ta på. I fäng­el­set har 81-åri­ge Fritzl fått ta emot fle­ra hund­ra brev från kvin­nor som me­nar att han var miss­för­stådd och de har er­bju­dit ho­nom bå­de kär­lek och för­bön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.