Lu­is Gara­vi­to

138

Mord & Mysterier - - Världens Värsta Mördare -

1998 upp­täck­tes en mass­grav i ­Colom­bia med 36 lem­läs­ta­de poj­kar. ­Po­li­sen trod­de först att de ut­satts för ­oc­kul­ta ri­ter. Se­na­re vi­sa­de det sig att det var Lu­is Gara­vi­to som låg bakom döds­fal­len.

Gara­vi­to ha­de rest runt i Colom­bia och var oftast ut­klädd till munk el­ler han­di­kap­pad då han tog kon­takt med ­si­na of­fer – oftast poj­kar mel­lan 8 och

16 år ur de läg­re sam­hälls­skik­ten.

Gara­vi­to loc­ka­de med sig det ­fat­ti­gas­te bar­nen med pre­sen­ter, ­våld­för­de sig på dem och högg till sist hu­vu­det av dem.

1999 greps han för ett våld­täkts­för­sök på en 12-årig poj­ke och snart kun­de po­li­sen sät­ta ho­nom i sam­band med ett stort an­tal för­svun­na barn.

Gara­vi­to har er­känt 140 mord som han har be­gått un­der en femårs­pe­ri­od, varav 138 har be­kräf­tats.Ett fler­tal av hans mass­gra­var har hit­tats i ­Colom­bia.

Gara­vi­to, som nu­me­ra kal­las för La Bestia (Bes­ten), döm­des till ett 40-årigt fäng­el­se­straff, men fick straff­lind­ring då han lo­va­de att sam­ar­be­ta med ­po­li­sen.

Han kan nu bli fri­gi­ven re­dan 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.