För­svun­ne Johan Asplund

Mord & Mysterier - - Gw:s Teorier -

På mor­go­nen fre­da­gen den 7 no­vem­ber 1980 låg Johan Asplund som van­ligt och läs­te i sin säng. Mam­ma Anna-Cla­ra ha­de gett ho­nom fru­kost på säng­en, lagt fram klä­der­na och gav sig i väg till job­bet på vård­sko­lan. På sön­da­gen var det fars dag och Johan skul­le till­sam­mans med en kom­pis till­bringa hel­gen hos sin pap­pa Björn i Sol­l­ef­teå.

En grann­poj­ke var, för­u­tom gär­nings­man­nen, den sista som såg Johan i li­vet. Johan stod då vid dör­ren i trap­pen och var på väg till sko­lan.

Men nå­got gjor­de att han ald­rig kom dit. I prin­cip är det fy­ra mi­nu­ter som är ett vitt blad i ut­red­ning­en kring för­svin­nan­det.

Fle­ra om­stän­dig­he­ter pe­ka­de på en man som fun­nits i fa­mil­jen Asplunds när­het i många år.

2014 fick po­li­sen in ett tips från en man som sa­de sig ha gär­nings­man­nens er­kän­nan­de in­spe­lat, men ut­red­ning­en vi­sa­de att nå­got så­dant in­te ex­i­ste­ra­de. Tip­sa­ren har ta­git till­ba­ka si­na upp­gif­ter.

GW: Här finns inga tvi­vel ut­an det är man­nen i fa­mil­jens när­het som först fäll­des och ­se­na­re fri­a­des för ­Jo­hans bort­fö­ran­de. Det finns inga and­ra miss­tänk­ta och al­la fak­to­rer pe­kar åt hans håll.

Foto: AF­TON­BLA­DET

Thomas Quick tog på sig mor­det på Johan Asplund 1993, men­tog se­na­re till­ba­ka sitt er­kän­nan­de. Johan Asplunds kropp har ald­rig hit­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.