Mor­det påYe­non Le­vi

Mord & Mysterier - - Gw:s Teorier -

24-åri­ga Ye­non Le­vi från Is­ra­el var i Sve­ri­ge för att häl­sa på släk­ting­ar. I ju­li 1988 hit­ta­des han ihjäl­sla­gen med en träpåk på en skogs­väg ut­an­för Rörs­hyt­tan i Da­lar­na. Po­li­sen miss­tänk­te ti­digt en afri­kansk man som då satt ­häk­tad för ett an­nat vålds­brott. Se­dan Quick fri­ats har po­lis­ut­red­ning­en ta­gits upp på nytt av ­Da­la­po­li­sen och bland be­sla­gen finns bland an­nat ett par glas­ö­gon som hit­tats på mord­plat­sen och som tros ha till­hört den miss­tänk­te man­nen.

GW: Här finns en möj­lig­het till upp­klar­ning. Myc­ket pe­kar på den man­nen som va­rit mis­s­tänkt och han har tro­li­gen haft med­hjäl­pa­re. Det har upp­stått ett po­li­tiskt bråk som spå­rat ur. I dag bor man­nen i Nord­af­ri­ka men är in­te det mins­ta in­tres­se­rad av att åter­vän­da till ­Sve­ri­ge.

Foto: PRIVAT

Ye­non Le­vi hit­ta­des ihjäls­s­la­gen på en skogs­väg i Da­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.