För­svun­na The­re­se Jo­han­ne­sen

Mord & Mysterier - - Gw:s Teorier -

The­re­se sågs se­nast på kväl­len den 3 ju­li 1988 i stads­de­len Fjell i nors­ka Dram­men. Hon läm­na­de hem­met och skul­le gå till en af­fär för att kö­pa go­dis men för­svann där­ef­ter. Hen­nes kropp har ald­rig hit­tats. Po­li­sen gjor­de över 10 000 för­hör ut­an att hit­ta en gär­nings­man. Tio år se­na­re tog Quick på sig mor­det. I för­hör be­rät­ta­de han hur han ha­de våld­ta­git och styc­kat hen­ne.

GW: Jag är in­te hund­ra pro­cent sä­ker på att The­re­se är död. En man som påstod att han var hen­nes pap­pa för­svann sam­ti­digt och det fanns vitt­nesupp­gif­ter om att en flic­ka som lik­na­de The­re­se ha­de synts med två män på Kö­pen­hamns flyg­plats da­gen då hon för­svann. Po­li­sen la­de ner myc­ket mö­da på det ären­det. Hon skul­le kun­na va­ra vid liv i Pa­kis­tan där man­nen kom ifrån och i så fall är hon 35 år i dag.

Foto: PRIVAT

Leif GW Pers­son är in­te över­ty­gad om att The­re­se Jo­han­ne­sen är död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.