Tec­ken på BMSI:

Mord & Mysterier - - Münchhausen By Proxy -

Ide­li­ga kon­tak­ter med vård­gi­va­re för ut­red­ning el­ler be­hand­ling av sym­tom ut­an att någ­ra häl­so­pro­blem kan iden­ti­fie­ras hos bar­net.

Be­gräns­ning­ar av bar­nets lek, ak­ti­vi­te­ter, kon­tak­ter med and­ra barn på grund av häl­so­pro­blem som in­te kan be­kräf­tas.

Ak­tivt fram­kal­lan­de av ­sym­tom.

BMSI be­står av allt från en för­äl­ders över­driv­na oro för bar­nets häl­sa till fram­kal­lan­de av livs­ho­tan­de sym­tom. Vård­per­so­nal är i sin roll in­ställd på att be­mö­ta för­äld­rars upp­gif­ter om de­ras barns häl­sa som san­nings­en­li­ga. Där­för ut­sätts barn i des­sa si­tu­a­tio­ner of­ta för ide­li­ga un­der­sök­ning­ar och be­hand­ling­ar ba­se­rat på vård­nads­ha­va­rens be­skriv­ning av bar­nets sym­tom. För­äl­dern nö­jer sig in­te med be­sked av att bar­net är friskt ut­an krä­ver i stäl­let nya ut­red­ning­ar och be­hand­ling­ar. När vård­per­so­nal ne­kar till fort­sat­ta åt­gär­der sö­ker sig of­ta för­äl­dern till and­ra vård­gi­va­re. Käl­la: Rik­shand­bo­ken

Bar­näl­so­vård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.