COLOMBIAS VERK­LI­GA KNARKBARONER

Har du ock­så Net­flix-knar­kat tv-se­ri­en ­Nar­cos? Bli­vit fa­sci­ne­rad av de våld­sam­ma ko­ka­in­kung­ar­nas fram­fart i ­Colom­bia? Här är histo­ri­en om de verk­li­ga nar­ko­ti­ka­hand­lar­nas upp­gång och fall.

Mord & Mysterier - - Sanningen Bakom Narcos - Text: Jo­han Gun­nars­son

Car­los Leh­der, colom­bi­an med tysk pap­pa, möt­te ame­ri­ka­nen Ge­or­ge Jung i Dan­bu­ry-fängelset i Con­necticut, USA, i bör­jan av 1970-ta­let. Leh­der, som för­u­tom att va­ra mul­tikri­mi­nell ock­så var pi­lot, ha­de fram till dess fram­för allt äg­nat sig åt att stjä­la bi­lar och smugg­la nar­ko­ti­ka mel­lan USA och Ka­na­da, men 1975, när han och Jung ha­de släppts ur fängelset, drog de i gång en be­tyd­ligt mer om­fat­tan­de nar­ko­ti­ka­han­del med först Bar­bados och se­na­re Cayo Nor­man som bas.

Nar­ko­ti­kan de smugg­la­de var fram­för allt ko­ka­in och den som

för­såg Leh­der och Jung med va­ran var en ung, am­bi­tiös, fö­re det­ta små­gangs­ter – Ju­an Pablo Esco­bar.

Han häm­ta­de rå­va­ran från Pe­ru och Ecu­a­dor och fram­ställ­de ko­ka­in i si­na eg­na fa­bri­ker i Colombias djung­el.

Ko­ka­i­net var på stark fram- marsch i USA och ef­ter­frå­gan var enorm. Esco­bar såg till att pro­duk­tio­nen gick för hög­tryck me­dan fram­för allt Leh­der såg till att den nåd­de kon­su­men­ter­na. Och i sam­ma takt som vo­ly­mer­na öka­de ström­ma­de peng­ar­na in och gjor­de dem al­la till mil­jar­dä­rer i dol­lar.

Det sägs att Leh­der vid ett par till­fäl­len er­bjöd sig att be­ta­la he­la Colombias ut­lands­skuld mot löf­te om att po­li­sen skul­le se mel­lan fing­rar­na med de­ras ljus­skyg­ga verk­sam­het. Un­der de förs­ta åren kun­de de ver­ka re­la­tivt risk­fritt. De var för­vis­so ja­ga­de av USA:s ­myn­dig­he­ter, men trots po­li­tiskt tryck väg­ra­de Colom­bia att gå med på att skri­va på av­tal om ­ut­läm­ning av miss­tänk­ta brotts­ling­ar. Följ­den blev att Esco­bars kar­tell – med brö­der­na Fa­bio, Jor­ge och Ju­an Ochoa, Gusta­vo Ga­vi­ria och Gon­za­lo Gacha –

Fo­to: AP

Ko­ka­in­kung­en Ju­an Pablo Esco­bar fo­to­gra­fe­rad 1983 på en fot­bolls­match i Me­dellín.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.