Usta­sja ­sam­ar­be­ta­de med na­zis­ter­na

Mord & Mysterier - - Bulltofta 1972 -

I bör­jan av 70-ta­let in­led­des den kroa­tis­ka vå­ren, som vis­sa trod­de skul­le le­da till en na­tio­nell själv­stän­dig­hets­rö­rel­se. Den trig­ga­de an­häng­a­re till oli­ka ex­tre­mis­tis­ka grup­per ut­om­lands som vil­le bi­dra ge­nom oli­ka ter­rorak­tio­ner i and­ra län­der, bland an­nat i Sve­ri­ge.

En av de fa­scis­tis­ka rö­rel­ser­na var Usta­sja, en rö­rel­se som sam­ar­be­ta­de med na­zis­ter­na och gjor­de sig skyl­dig till grova krigs­för­bry­tel­ser un­der and­ra världs­kri­get. ­Ef­ter kri­get flyd­de le­dar­na till Ar­gen­ti­na och and­ra ­län­der. Un­der den kro­a­tis­ka vå­ren bör­ja­de an­häng­a­re till Usta­sja att ge­nom­fö­ra oli­ka terror­dåd i Sve­ri­ge.

Någ­ra av sym­pa­ti­sö­rer­na var de tre ­ka­par­na vid ­Bull­tof­tadra­mat och män­nen som låg bakom ­mor­det på am­bas­sa­dör Ro­lo­vic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.