Det­ta har hänt

Mord & Mysterier - - Krukmördaren -

Ok­to­ber 2001: McArt­hur, 50, at­tac­ke­rar en man­lig pro­sti­tu­e­rad med ett stål­rör i den­nes lä­gen­het. Ja­nu­a­ri – april 2003: McArt­hur får sin förs­ta dom för miss­han­deln. Han tving­as läm­na sitt dna som läggs in i en da­ta­bas. Sep­tem­ber 2010: Skan­da­raj Na­va­rat­nam, 40, för­svin­ner ef­ter att ha läm­nat en bar med en okänd man. Mc­Art­hur dej­ta­de Na­va­rat­nam ti­di­ga­re och de var vän­ner på Fa­ce­book.Po­li­sen häv­dar att Na­va­rat­nam mör­da­des runt den 6 sep­tem­ber 2010.

De­cem­ber 2010: Ab­dul­ba­sir Fai­zi, 42, rap­por­te­ras ha för­svun­nit. Hans bil hit­tas se­na­re över­gi­ven i To­ron­to.

Ok­to­ber 2012: Ma­jeed Kay­han, 58, rap­por­te­ras för­svun­nen av sin son. En­ligt po­li­sen mör­da­des Kay­han runt den 18 ok­to­ber 2012.

No­vem­ber 2012: Po­li­sen i To­ron­to på­bör­jar en un­der­sök­ning kal­lad ­Pro­ject Houston för att ut­re­da vad som skett de för­svun­na män­nen Na­va­rat­nam, Kay­han och Fai­zi. Slu­tet av 2012 – ju­ni 2013: Po­li­sen hit­tar be­vis för att Na­va­rat­nam bli­vit mör­dad. April 2014: Po­li­sen läg­ger ner Pro­ject Houston. Au­gusti 2015: So­roush Mahmu­di, 50, rap­por­te­ras för­svun­nen av sin fa­milj. En­ligt po­li­sen mör­da­des Mahmu­di runt den 15 au­gusti 2015.

2016: Po­li­sen för­hör McArt­hur ef­ter att en man upp­ger att McArt­hur för­sök­te stry­pa ho­nom när de ha­de sex.

April 2016: Hem­lö­se De­an Li­sowick kom­mer för sista gång­en till här­ber­get Scott Mis­sion shel­ter i To­ron­to. En­ligt po­li­sen mör­da­des Li­sowick nå­gon gång mel­lan april 2016 och mars 2017.

April 2017: Se­lim Esen, en 44-årig tur­kisk med­bor­ga­re för­svin­ner. En­ligt po­li­sen mör­da­des Esen runt den 16 april 2017.

Ju­ni 2017: Andrew Kinsmen, 49, för­svin­ner. Utre­da­re har kon­sta­te­rat att Kinsmen och McArt­hur ha­de en sex­u­ell re­la­tion. Po­li­sen tror att han har mör­dats runt den 26 ju­ni 2017.

Au­gusti 2017: Po­li­sen i To­ron­to på­bör­jar en ­un­der­sök­ning kal­lad Pro­ject Prism för att un­der­sö­ka Esen and Kinsman för­svin­nan­den. No­vem­ber 2017: Po­li­sen hit­tar be­vis för att Kinsman har mör­dats. McAr­hurs gam­la bil tas i be­slag.

De­cem­ber 2017: To­ron­tos ­po­lis­chef Mark Saun­ders ­av­fär­dar ryk­ten om att en se­ri­e­mör­da­re är lös i The Vil­lage.

18 ja­nu­a­ri 2018: Po­li­sen har McArt­hur un­der be­vak­ning och ob­ser­ve­rar en ung man som går in i McArt­hurs lä­gen­het. Po­li­sen bry­ter sig in och hit­tar man­nen bun­den. McArt­hur ­ar­re­ste­ras. 29 ja­nu­a­ri 2018: McArt­hur häk­tas för mord på Kay­han, Mahmu­di och Li­sowick. Hank Idsinga av­slö­jar att man hit­tat ske­lett­de­lar från de­ras krop­par i sto­ra blomkrukor vid adres­sen där Mc­Art­hur för­va­rat si­na verk­tyg. Mer än ett dus­sin kru­kor till tas i be­slag.

8 feb­ru­a­ri 2018: Yt­ter­li­ga­re kvar­le­vor från minst sex per­so­ner hit­tas på plat­sen. Bland an­nat kvar­le­vor­na från Kinsman.

23 feb­ru­a­ri 2018: Na­va­rat­nams kvar­le­vor iden­ti­fie­ras och McArt­hur an­kla­gas för mor­det. Även Mahmu­dis kvar­le­vor har iden­ti­fi­e­rats med hjälp av tand­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.