Bil­den av ett ­van­sin­nigt ur­sin­ne

Mord & Mysterier - - Contents -

Nat­ten ef­ter att jag har in­ter­vju­at Eva ­Fran­chell dröm­mer jag mar­dröm­mar. Zom­bie­-mar­dröm­mar. Främ­man­de ­män­ni­skor ­in­sjuk­nar plöts­ligt och likt ­be­sat­ta kas­tar de sig över mig. Jag vak­nar kall­svet­tig och hål­ler mig va­ken en stund. För al­la vet att om man lå­ter söm­nen ta över just då så kom­mer dröm­men till­ba­ka med full kraft – man står med ena fo­ten kvar i käns­lan man ha­de när man vak­nat i pa­nik.

Och det är in­te det Eva be­rät­tar för mig som ­loc­kat fram mar­dröm­men, det är det jag lä­ser.

När Eva vitt­nar sä­ger hon att hon ald­rig såg att Mi­jai­lo­vic bar nå­gon keps på hu­vu­det, den där ­kep­sen som syns så tyd­ligt på över­vak­nings­bil­der­na från NK.

An­led­ning­en till att hon in­te såg hans hu­vud­bo­nad var för att han ha­de böjt hu­vu­det bak­åt när han ru­sa­de emot hen­ne och An­na Lindh. Så långt bak­åt att kep­sen in­te syn­tes.

Det är den bil­den jag ser för mitt in­re öga. Bil­den av ett van­sin­nigt ur­sin­ne.

Män­ni­skan har all­tid haft en fa­sci­na­tion för det ­mör­ka. Vil­ka är en för­ö­vares driv­kraf­ter? Hur är de möj­li­ga och vad har for­mat en så­dan per­son? Men den som drab­bas av mörk­ret hy­ser nog in­te läng­re sam­ma ny­fi­ken­het. För dem är de själs­li­ga och fy­sis­ka ­märk­ning­ar­na av då­det en dag­lig ­på­min­nel­se. Eva Fran­chell sä­ger att hen­nes ­pro­blem är små. Än­då mås­te hon tän­ka på hur hon går ef­tersom hon fort­fa­ran­de har pro­blem med sitt ben ef­ter at­tac­ken på NK. El­ler att hon blir stres­sad när nå­got el­ler nå­gon när­mar sig snabbt.

Vi går sak­ta och småpra­tar bort till NK med fo­to­gra­fen Ur­ban ­Andersson och Eva väg­rar att lå­ta mig bä­ra hen­nes ryggsäck. Vi står länge ut­an­för va­ru­hu­set och vän­tar på att so­len ska gå i moln så att Ur­ban kan ta de ­bil­der han vill ta. För­bi går män­ni­skor som al­la dröm­mer mar­dröm­mar ibland. Jag und­rar hur många som har va­rit vak­na då det hän­der.

Gu­nil­la Granqvist gu­nil­la.granqvist@af­ton­bla­det.se

Läs he­la in­ter­vjun med Eva ­Fran­chell på si­dor­na 16–21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.