De styc­ka­de ­mam­mans pojk­vän i bad­rum­met

Mord & Mysterier - - Syskon I Symbios -

Någ­ra ung­do­mar lar­ma­de po­li­sen ef­ter att ha gjort den fruk­tans­vär­da upp­täck­ten: Ett ben låg och flöt i Royal ca­nal. Kropps­de­lar från en man­lig ­in­di­vid inlin­da­de i svar­ta sop­säc­kar bär­ga­des av po­li­sens ­dy­ka­re – en tor­so, ar­mar och ben.

Då hu­vu­det ­sak­na­des var det näst in­till ­omöj­ligt att in­ten­ti­fi­e­ra man­nen. Vem var han? Och vem ha­de gjort det­ta mot ho­nom?

Po­li­sen väd­ja­de till all­män­he­ten om tips. En bild på ­man­nens fot­bolls­trö­ja släpp­tes och snart kom de förs­ta tip­sen in.

Trö­jan till­hör­de Fa­rah Swa­leh No­or, en 34-årig man från Kenya. Någ­ra vitt­nen kun­de till och med in­for­me­ra po­li­sen om när de se­nast sett ho­nom iförd fot­bolls­trö­jan – och i vil­ket säll­skap ­Fa­rah ha­de be­fun­nit sig.

Kvin­nor­na i fa­mil­jen Mul­hall ha­de haft det tufft.

54-åri­ga Kathleen Mul­hall, mam­ma till sex barn, ha­de för­sörjt sig som pro­sti­tu­e­rad. ­Hen­nes yngs­ta dot­ter Char­lot­te, 23, följ­de i sin mam­mas fot­spår och hen­nes älds­ta dot­ter Lin­da, 30, miss­hand­la­des svårt av sin då­va­ran­de part­ner. Hon ha­de för­lo­rat vård­na­den om si­na fy­ra barn ­ef­ter sitt he­ro­in­miss­bruk.

Al­ko­hol, dro­ger och våld var inga ovan­li­ga kom­po­nen­ter i kvin­nor­nas liv.

Kathleen Mul­hall ha­de läm­nat det våld­sam­ma för­hål­lan­det med dött­rar­nas pap­pa Joe Mul­hall 2002. Den nye man­nen i hen­nes liv var Fa­rah Swa­leh No­or, en man som var känd för att ta till ­nä­var­na när han tap­pa­de ­hu­mö­ret.

Den 20 mars 2005 möt­te Lin­da och Char­lot­te sin mam­ma Kathleen och hen­nes pojk­vän ­Fa­rah i cen­tra­la Dublin.

Char­lot­te ha­de be­stämt sig för att bör­ja fi­ra sin fö­del­se­dag en dag i för­väg och hen­nes säll­skap var in­te se­na att del­ta.

Till­sam­mans köp­te de vod­ka och co­la och sat­te sig vid flo­den Lif­fey. Syst­rar­na och de­ras ­mam­ma tog även ett an­tal ex­ta­cy-­ta­blet­ter.

Tim­mar­na gick och de var ­re­jält be­ru­sa­de när de åter­vän­de till Kathle­ens hem för att fort­ sät­ta fes­ta. Char­lot­te spet­sa­de ­Fa­ra­hs öl med ex­ta­cy så att han skul­le kom­ma i sam­ma stäm­ning som res­ten av säll­ska­pet.

Plöts­ligt la­de Fa­rah ar­men om Lin­da och väg­ra­de släp­pa ta­get. Han vis­ka­de ob­sce­ni­te­ter i hen­nes öra och Lin­da för­sök­te skju­ta ho­nom ifrån sig.

Kathleen och Char­lot­te gav sig på Fa­rah som nu vän­de all sin ­ag­gres­si­vi­tet mot sin part­ner.

Kathleen skrek på si­na dött­rar att dö­da ho­nom.

I tu­mul­tet grep­pa­de Char­lot­te en köks­kniv och högg ho­nom i hal­sen.

Fa­rah snubb­la­de in i sov­rum­met och föll, men han var fort­fa­ran­de vid liv. Char­lot­te skar ­ho­nom i hal­sen en gång till. ­Lin­da kon­sta­te­ra­de att han an­da­des. Hon häm­ta­de en ham­ma­re och slog ho­nom uppre­pa­de ­gång­er i hu­vu­det. Char­lot­te kniv­högg ­ho­nom över 20 gång­er. Fa­rah var död. Me­dan mör­dan­det på­gick satt

Char­lot­te kniv­högg ho­nom över 20 gång­er

mam­ma Kathleen i var­dags­rum­met och tit­ta­de på tv med än­nu en drink i han­den.

– Gör er av med krop­pen! Skrek hon.

Syst­rar­na slä­pa­de in krop­pen i bad­rum­met där de sat­te sin mam­mas vil­ja i ver­ket. Fy­ra och en halv tim­me tog de för dem att styc­ka upp mam­mas pojk­vän.

– Nu kan han ald­rig mer våld­ta mam­ma, sa­de Lin­da och skar av Fa­ra­hs pe­nis.

Kropps­de­lar­na pa­ke­te­ra­des i svar­ta plast­säc­kar. Där­ef­ter ­stä­da­de Kathleen nog­grant upp i bad­rum­met.

Ti­digt på mor­go­nen den 21 mars läm­na­de kvin­nor­na hu­set, ­bä­ran­des på sport­ba­gar. Till­sam­mans gjor­de fle­ra re­sor till Royal Ca­nal för att slänga kropps­de­lar­na i flo­den.

Lin­da och Char­lot­te tog se­na­re bus­sen till en park i Tal­laght norr om Dublin och gräv­de ner hu­vu­det un­der en park­bänk. Ham­ma­ren och kni­ven kas­ta­des i en damm in­till.

Spå­ren av mor­det var bort­fors­la­de, men Lin­da kun­de in­te ska­ka av sig hän­del­sen. Hon åk­te till­ba­ka för att flyt­ta på hu­vu­det fle­ra gång­er, rädd för att det skul­le upp­täc­kas. Den sista gång­en tog hon med sig en ham­ma­re och en li­ter vod­ka, drack och mum­la­de ur­säk­ter in­nan hon slog sön­der hu­vu­det och gräv­de ner det på nytt.

– De mest ’’fram­gångs­ri­ka’’ mör­dar­na jag har kom­mit i ­kon­takt med lyc­kas fjär­ma sig från vad de gjort. De kan be­gå fruk­tans­vär­da brott och till­fo­ga si­na of­fer fruk­tans­vär­da ska­dor. Ef­teråt för­läg­ger de hän­del­sen i en me­ta­fo­risk lå­da, göm­mer ­un­dan den och fort­sät­ter med ­si­na liv. Men Lin­da Mul­hall ­kla­ra­de in­te av det. Det som fanns i hen­nes ­lå­da läck­te ­kon­stant, sä­ger ­pro­fi­le­ra­ren ­pro­fes­sor Da­vid Wil­son i en ­ir­ländsk do­ku­men­tär.

Lin­da Mul­hall måd­de nu väl­digt då­ligt psy­kiskt. Hon tog dro­ger och ha­de själv ska­de­be­te­en­den. Hon grät och ha­de uppre­pa­de mar­dröm­mar om hän­del­sen.

Till sist kon­tak­ta­de hon ­po­li­sen och be­rät­ta­de allt.

Un­der den hårt me­die­be­va­ka­de rät­te­gång­en kom al­la de­tal­jer av mor­det i lju­set. ­

I ru­bri­ker­na fick syst­rar­na ­Mul­hall ett nytt namn – ’’ The scis­sor ­sis­ters’’.

Char­lot­te Mul­hall döm­des till livs­tids fäng­el­se och hen­nes ­sys­ter till 15 år. Hon släpp­tes i ­ja­nu­a­ri i år och bor kvar i Dublin.

Kathleen Mul­hall döm­des för med­hjälp till fem års fäng­el­se.

– Det här är det mest gro­tes­ka mor­det som in­träf­fat un­der he­la mitt yr­kes­verk­sam­ma liv, sa­de do­ma­ren Paul Car­ney.

Var­ken Fa­rah Swa­leh No­ors hu­vud el­ler pe­nis har hit­tils ­hit­tats.

Fo­to: COLLINS AGENCY

Lin­da, till väns­ter, och Char­lot­te ­Mul­hall fick snart epi­te­tet ’’The scis­sor sis­ters’’ (sax­syst­rar­na) i ir­ländsk och brit­tisk press.

Fo­to: WIKIMEDIA COMMOMNS

Fle­ra kropps­de­lar dum­pa­des i Royal Ca­nal i Dublin.

Fa­rah Swa­leh No­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.