De trod­de att de ha­de be­gått det per­fek­ta mor­det

Mord & Mysterier - - Syskon I Symbios -

Vid tio-ti­den på kväl­len den 20 au­gusti ha­de gran­nen hört någ­ra smäl­lar, men trott att någ­ra barn ha­de lekt med smäl­la­re.

Det som egent­li­gen för­or­sa­kat lju­det var ett ge­vär som ha­de ­av­los­sats och dö­dat Jo­se och ­Ma­ry Lou­i­se Me­nen­dez i de­ras ­var­dags­rum.

Po­li­sen fick ett sam­tal cir­ka två tim­mar se­na­re från det lux­u­ö­sa hu­set i Be­ver­ly hills.

Ly­le Me­nen­dez grät hy­ste­riskt och be­rät­ta­de att han och hans bror Erik kom­mit hem från en bi­o­graf och hit­tat si­na för­äld­rar mördade.

Bå­de Jo­se och Ma­ry Lou­i­se var skjut­na med fle­ra skott på nä­ra av­stånd.

Po­li­sen kun­de kon­sta­te­ra att gär­nings­man­nen ha­de ta­git god tid på sig och ploc­kat med sig ­pa­tron­hyl­sor­na från det blo­di­ga gol­vet.

Jo­se Me­nen­dez var en högt ­ak­tad de­lä­ga­re av film­pro­duk­tions­bo­la­get Ca­rol­co. Po­li­sen var oro­lig för att gär­nings­man­nen skul­le kom­ma till­ba­ka för att mör­da sö­ner­na ock­så och ord­na­de med be­vak­ning av hu­set.

Me­dan po­li­sen ut­red­de dub­bel­mor­det gjor­de Erik och Ly­le nå­got ovan­ligt – de shop­pa­de. Dyrt och myc­ket. Bland an­nat ­in­hand­la­des en Rolex, en Por­che, en re­stau­rang och ett café. De skaf­fa­de var sitt pent­house och åk­te på dy­ra se­mester­re­sor till Kari­bi­en och Eu­ro­pa. De gjor­de av med cir­ka en mil­jon dol­lar ­un­der det förs­ta halv­å­ret ef­ter för­äld­rar­nas död.

Även om po­li­sen tyck­te att ­de­ras be­te­en­de in­te var nor­malt så ha­de de ingen­ting som band ­brö­der­na Me­nen­dez till brot­tet.

Erik och Ly­le Me­nen­dez ver­ka­de ha allt: För­mög­na för­äld­rar och ett liv i lyx. Trots det ha­de de en kort tid äg­nat sig åt lä­gen­hets­in­brott, ­in­te av eko­no­mis­ka skäl ut­an sna­ra­re som ett slags ­spän­nings­mo­ment.

He­la fa­mil­jen gick där­för i te­ra­pi hos psy­ko­lo­gen Le­on Jero­me Ozi­el för att kom­ma till­rät­ta med Ly­le och ­Eriks ­plöts­li­ga sväng in på den kri­mi­nel­la ba­nan.

Brö­der­na fort­sat­te se­dan själ­va att gå i te­ra­pi hos dok­tor Ozi­el ­ef­ter för­äld­rar­nas död.

I skydd av tyst­nads­plik­ten ­bör­ja­de de be­rät­ta vad som egent­li­gen ha­de hänt den där ­nat­ten.

Och he­la ses­sio­nen spe­la­des in på band.

– Det jag och Erik gjor­de ­kräv­de mod. Jag ha­de ald­rig ­dö­dat mam­ma om in­te Erik ha­de va­rit med på det, sa­de Ly­le.

Han tyck­te ock­så att han ha­de gjort sin de­pri­me­ra­de mam­ma en tjänst. Bå­da brö­der­na till­stod att mor­det var nog­grant pla­ne­rat – de var stol­ta över sin gär­ning.

Brö­der­na ha­de skju­tit si­na ­för­äld­rar, där­ef­ter köpt bil­jet­ter till en sen vis­ning av fil­men ­Bat­man – de­ras ali­bi.

Bå­da brö­der­na till­stod att mor­det var nog­grant pla­ne­rat – de var stol­ta över sin gär­ning

Ly­le me­na­de att de­ras pap­pa, som ald­rig ha­de gjort någon­ting halv­dant, skul­le va­rit stolt över att de ha­de ge­nom­fört ­’’ det ­per­fek­ta mor­det’’.

Men he­la er­kän­nan­det kom till po­li­sens kän­ne­dom ef­ter att Ly­le där­ef­ter ho­tat sin te­ra­peut och upp­ma­nat ho­nom att va­ra tyst om det han viss­te. Rät­ten an­såg att hans tyst­nads­plikt gente­mot sin pa­ti­ent där­med ha­de ­upp­hävts. Brö­der­na häk­ta­des.

En fle­ra år lång rät­te­gång tog sin bör­jan 1993, varav drygt sex må­na­der av den tv-sän­des. Till en bör­jan ha­de de fa­mil­jens stöd. De ut­byt­te le­en­den i rätts­sa­len och den all­män­na upp­fatt­ning­en var att an­kla­gel­ser­na var ­be­fäng­da. In­te nog med att Ly­le och Erik ha­de för­lo­rat si­na ­för­äld­rar på värs­ta möj­li­ga sätt – nu stod de ock­så an­kla­ga­de.

Men bil­den av dem ­för­änd­ra­des när er­kän­nan­det och and­ra be­vis kom i da­gern.

En av pa­tron­hyl­sor­na från mord­plat­sen ha­de hit­tats i en av brö­der­nas ka­vaj.

Ett vitt­ne be­rät­ta­de att Ly­le ­an­li­tat ho­nom för att se över ­Jo­se’s da­tor en kort pe­ri­od fö­re mor­det. Ly­le ha­de då fått klart för sig att hans pap­pa ha­de upp­rät­tat ett nytt tes­ta­men­te vil­ket in­te ­ha­de va­rit till sö­ner­nas fa­vör. Ly­le ha­de för­stört do­ku­men­tet.

Un­der rät­te­gång­en be­rät­ta­de Ly­le att han ha­de ut­nytt­jats ­sex­u­ellt av sin far som barn och att hans mam­ma in­te bryd­de sig. I tå­rar be­skrev han sin ut­satt­het och hur fa­derns kon­tol­le­ran­de av bäg­ge brö­der­nas liv fick dem att be­gå mor­det. Ing­en av dem ha­de pra­tat om någ­ra sex­u­el­la över­grepp i si­na många ­ses­sio­ner med sin psy­ko­log.

1996 föll till slut do­men. Bå­da brö­der­na döm­des till livs­tids fäng­el­se för över­lagt mord och för­väg­ra­des öns­kan om att få ­av­tjä­na sitt straff i sam­ma ­fäng­el­se. Först se­dan april i år, 22 år ef­ter do­men, ­sit­ter de på sam­ma ­an­stalt i ­Ka­li­for­ni­en.

Två gång­er har de­ras ­över­kla­gan­de om att få ­vill­kor­lig fri­giv­ning av­sla­gits. Käl­la: LA Ti­mes, Rol­ling sto­ne, New York Ti­mes

Fo­to: ARKIVBILD

En till sy­nes har­mo­nisk fa­milj. Från väns­ter Ly­le, Ma­ry Lou­i­se, Jo­se och Erik Me­nen­dez.

Fo­to: PO­LI­SEN

Var­dags­rum­met där Jo­se och Ma­ry Lou­i­se Me­nen­dez krop­par hit­ta­des. Jo­se i sof­fan och Ma­ry Lou­i­se låg på gol­vet.

Fo­to: AP

Ly­le och Erik Me­nen­dez un­der den tre år långa rät­te­gång­en. En del av den tv-sän­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.