Led syst­rar­na Pa­pin av det ovan­li­ga ­syndro­met?

Mord & Mysterier - - Syskon I Symbios -

Fo­lie à deux (Ga­len­skap de­lad av två) el­ler in­du­ce­rat van­fö­re­ställ­nings­syndrom är ett säll­synt ­psy­ko­tiskt till­stånd som drab­bar två ­när­stå­en­de per­so­ner.

Ut­mär­kan­de är att per­so­ner­na le­ver mer el­ler mind­re islo­le­rat och in­te so­ci­a­li­se­rar med and­ra.

De är i stort be­hov av varand­ra känslo­mäs­sigt och den ena par­ten är of­tast mer do­mi­nant än den ­and­ra. Om de se­pa­re­ras till­frisk­nar van­ligt­vis den mer un­der­giv­na ­per­so­nen av sig själv.

Syst­rar­na Pa­pin kan ha va­rit ett fall av fo­lie à deux där Christine ha­de den mer do­mi­nan­ta rol­len. Det var ock­så hon som blev mest stres­sad, och till slut svårt sjuk, när syst­rar­na ­skil­des åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.