Tidslinje

Mord & Mysterier - - Vad Hände Emilie? -

10 ju­li:

Emi­lie skiljs från si­na vän­ner ut­an­för Kor­sör sta­tion kloc­kan fy­ra på mor­go­nen och fast­nar på över­vak­nings­ka­me­ran.

11 ju­li:

Mas­siv sökin­sats sätts in, över 200 fri­vil­li­ga går skall­gång.

12 ju­li:

Vän­ner­na och po­li­sen för­bryl­las över plöts­ligt livs- tec­ken på Fa­ce­book där det ser ut som om hon har läst si­na med­de­lan­den.

16 ju­li:

Po­li­sen sä­ger att hop­pet mins­kat för att hit­ta Emi­lie vid liv.

21 ju­li:

Fa­mil­jen ut­fäs­ter en be­lö­ning, po­li­sen sö­ker med he- li­kopt­rar och ef­ter­ly­ser sen en svart li­ten väs­ka som kan till­hö­ra hen­ne.

29 ju­li:

Fle­ra vitt­nen upp­ger att de ska ha sett Emi­lie i sta­den Ski­ve men trots att man sö­ker ige­nom över­vak­nings­fil­mer hit­tar man ing­et. Mis­sing pe­op­le kopp­las in.

14 ok­to­ber:

Me­dia av­slö­jar att po­li­sen vid fle­ra till­fäl­len sökt ige­nom en 67-årig mans hem i Kor­sör ef­ter att gran­nar miss­tänkt ho­nom för att hål­la nå­gon gömd i hu­set. Själv går han ut och sä­ger att in­te har in­te har nå­got att döl­ja.

17 ok­to­ber:

En 33-årig last­bils­chauf­för som ti­di­ga­re dömts för sex­brott grips men släpps ef­ter att han vi­sat sig ha ali­bi.

28 ok­to­ber:

67-åring­en an­mä­ler en gran­ne för olov­ligt ha av­lyss­nat hans hem. Po­li­ser­na un­der­sö­ker ljud­fi­ler­na med hit­tar ing­et miss­tänkt.

24 de­cem­ber:

En för­bi­pas­se­ran­de upp­täc­ker en död kropp i vatt­net i Reg­ne­marks Bak­ker ut­an­för ­Bo­rup. Da­gen där­på be­kräf­tar po­li­sen via Twit­ter att krop­pen till­hör Emi­lie Meng. Rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­nng­en ­vi­sar att hon tro­li­gen dö­dats kort tid ef­ter för­svi­nann­det.

29 de­cem­ber:

Tu­sen­tals vand­rar ge­nom Kor­sörs ga­tor i ett fac­kel­tåg till Emi­lie Mengs min­ne.

19 ja­nu­a­ri:

Emi­lie Meng be­gravs i kyr­kan i Kor­sör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.