Lik­nan­de svens­ka fall

Mord & Mysterier - - Vad Hände Emilie? -

Li­sa Holm

Mor­det på 17-åri­ga Li­sa Holm är ett av Sve­ri­ges mest upp­märk­sam­ma­de kvin­nomord nå­gon­sin. Den 7 ju­ni 2015 för­svann hon från kafé­et där hon job­ba­de i Blom­berg ut­an­för Kin­ne­kul­le. Ef­ter en stor sökin­sats fann man hen­ne, fem da­gar se­na­re, strypt i en ­ar­bets­bod.

Ne­rijus Bi­le­vici­us fäll­des, med hjälp av DNA-be­vis­ning och döm­des till livs­tids fäng­el­se och ut­vis­ning.

He­lén Nils­son

Ti­o­å­ri­ga He­lén Nils­son från Hör­by för­svann i mars 1989. Sex da­gar se­na­re hit­ta­des hen­nes nak­na sar­ga­de kropp i en plast­säck i en skogs­dunge ut­an­för skåns­ka Tol­larp. Mor­det var länge oupp­kla­rat och man miss­tänk­te att sam­ma gär­nings­man även ha­de mör­dat 26-åri­ga pro­sti­tu­e­ra­de Jan­ni­ca Ek­blad. 15 år se­na­re greps Ulf Ols­son och döm­des för män­ni­sko­rov, grov våld­täkt och mord. Trots att hans DNA fanns på He­léns kropp ne­ka­de han till brot­ten. Året där­på döm­des han även för Jan­ni­ca-mor­det. Ulf Ols­son er­kän­de ald­rig och be­gick se­na­re själv­mord på den rätts­psy­ki­a­tris­ka an­stalt där han vår­da­des.

Ca­ro­lin Sten­vall

Eko­no­mi­as­si­sten­ten Ca­ro­lin Sten­vall för­svann den 12 sep­tem­ber 2008 sö­der om ­Gäl­li­va­re när hon var på väg i sin bil till en ­an­ställ­nings­in­ter­vju.

För­svin­nan­det och le­tan­det ef­ter 29-åring­en fick enorm upp­märk­sam­het hos all­män­he­ten och i me­dia. Krop­pen hit­ta­des först sex vec­kor se­na­re och hon var bå­de skju­ten och ha­de ska­dor på hu­vu­det. Vitt­nes­mål och fynd led­de till den 51-åri­ge svårt al­ko­ho­li­se­ra­de Gäl­li­va­re-bon To­ni Alldén som greps och se­na­re döm­des till livs­tids mord. Nå­got rik­tigt mo­tiv till då­det har ald­rig fram­kom­mit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.