139 INSTAPROFILERNA OM VÅ­REN 2016

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - Av Le­na Berg­man Esk

Instagram är nya blog­gen. Så hur ser de sto­ra pro­fi­ler­na på vårens tren­der?

Instagram är den nya blog­gen. Så hur ser vå­ra nya in­spi­ra­tö­rer på vårens tren­der? Och hur har de ska­pat det al­la vill ha – ett bild­flö­de

med ett eget ut­tryck?

Vad ser du fram emot vå­ren 2016?

– Jag hop­pas att vi kom­mer fort­sät­ta se det per­son­li­ga i fo­kus. Allt blir ju myc­ket mer in­tres­sant på så vis, när vi skip­par det likrik­ta­de. Jag hop­pas ock­så att vi se mer och mer av håll­bar­het och åter­bruk in­om in­red­ning, i allt från ma­te­ri­al­val till sät­tet man väl­jer att pro­du­ce­ra på och va­let av vad man väl­jer att pro­du­ce­ra. Jag vill verk­li­gen tro att vi kom­mer att kon­su­me­ra med stor med­ve­ten­het framö­ver. Så där­för kom­mer ock­så ef­ter­frå­gan sät­ta rikt­ning­en.

Vad kom­mer vi be­hål­la från hös­ten 2015 och vad kom­mer vi upp­da­te­ra?

– Vi kom­mer be­hål­la det na­tur­li­ga i in­red­ning­en. Det tyd­li­ga i att na­tu­ren in­spi­re­rar i både ma­te­ri­al­val och ku­lö­rer. Fort­satt myc­ket skinn, trä och ke­ra­mik. Det kom­mer fort­sät­ta va­ra do­va na­tur­fär­ger och myc­ket grått men jag är sä­ker på att de kla­ra in­ten­si­va to­ner­na kom­mer sy­nas mer bred­vid de mat­ta färg­to­ner­na. Som röd och blå ny­an­ser och in­ten­si­va­re grö­na to­ner.

Vil­ken är den mest över­gri­pan­de in­red­ningstren­den just nu?

– Per­son­lig­het och håll­bar­het, att tän­ka lång­sik­tigt och med­ve­tet. Se­dan kan man ju dis­ku­te­ra om per­son­lig­het verk­li­gen kan an­ses va­ra en trend. Och sam­ma sak med håll­bar in­red­ning, det är ba­ra ett sätt vi mås­te ta till oss för jor­dens över­lev­nad.

Hur skul­le du själv be­skri­va ditt Ins­ta-kon­to?

– Jag är per­son­lig men långt ifrån privat. Jag vill att det ska kän­nas som min egen lil­la värld där.

Var hit­tar du in­spi­ra­tion till ditt flö­de?

– Jag in­spi­re­ras hit och dit, av det sto­ra och det pyt­te­lil­la. Men av vad är nog väl­digt oli­ka. Jag har nog just det sin­net vidöp­pet mest he­la ti­den. Det kan va­ra på en li­ten lo­kal lop­pis i en käl­la­re, i en stor­stad, i sko­gen, långa sam­tal bland allsköns män­ni­skor. Jag kan se nå­got, hö­ra nå­got och se­dan kom­mer nå­got helt an­nat kom­mer ut­i­från det.

Ditt bäs­ta tips till nå­gon som vill ska­pa ett kon­to med eget ut­tryck?

– Fun­de­ra or­dent­ligt på vad ditt eget ut­tryck verk­li­gen är och sneg­la in­te för myc­ket på vad al­la and­ra gör. Vå­ga föl­ja din egen mag­käns­la. Då bru­kar det all­tid bli bäst.

”Jag hop­pas att vi kom­mer att se mer och mer av håll­bar­het och åter­bruk”

PÅ SO­FI­AS ÖNS­KE­LIS­TA

”Min ab­so­lu­ta öns­kan är ta­pe­ten ”La­dy Rox­a­na” från Eng­els­ka Ta­pet­ma­ga­si­net. Den är som en dröm, el­ler hur?”

Vad ser du fram emot vå­ren 2016?

– Jag är ing­en tren­d­ex­pert på nå­got sätt så jag är nog fel per­son att sva­ra på den här ty­pen av frå­gor men jag är per­son­li­gen in­ne på det ita­li­ens­ka, mer in­rett, ele­gant och de­ko­ra­tivt (in­te kitsch). En skvätt av 70- och 80-tal med här­li­ga möns­ter­kom­bi­na­tio­ner i oli­ka do­va ku­lö­rer i sam­klang med mer per­son­li­ga ting och de­sign­klas­si­ker. Jag tror att 70-tals­in­flu­en­ser­na kom­mer att fort­sät­ta och även det mer de­ko­ra­ti­va Art No­veau. Min in­spi­ra­tion kom­mer näs­tan all­tid från mo­det, och just nu tit­tar jag myc­ket på Guc­ci. Men mo­det är snab­ba­re i si­na tren­der. Ef­tersom in­red­ning of­ta­re är en dy­ra­re in­ve­ste­ring så går de cyk­ler­na li­te lång­sam­ma­re.

Vad kom­mer vi be­hål­la från hös­ten 2015 och vad kom­mer vi upp­da­te­ra?

– Jag tror att det mesta kom­mer att be­stå men i ny skep­nad. Kanske så mins­kar det ru­sti­ka nå­got.

Vil­ken är den mest över­gri­pan­de in­red­ningstren­den just nu?

– Slow living och sustai­ni­bi­li­ty pra­tar många om, och när jag var i Lon­don ny­li­gen är det tyd­ligt att tren­den går mot mer kva­li­tet och mind­re kvan­ti­tet. Man äter ve­gan­kost, kö­per sin sur­degs­lim­pa på coo­la ba­ge­ri­et på lör­dags­mor­go­nen och um­gås länge med si­na vän­ner.

Hur skul­le du själv be­skri­va ditt Ins­ta-kon­to?

– Det bör­ja­de som en mark­nads­fö­rings­platt­form för mi­na gra­fis­ka pro­duk­ter, blan­dat med plat­ser som jag är på, na­tur och in­red­ning. Mitt kon­to är rätt av­ska­lat. Jag ogil­lar sel­fi­es och vill ha en ”ut­åt­blick” i mitt flö­de, att föl­ja­ren får se sa­ker ge­nom mi­na ögon.

Var hit­tar du in­spi­ra­tion till ditt flö­de?

– Från Pin­te­rest, oli­ka ma­ga­sin, en film­se­kvens …

”Per­son­li­gen är jag mer in­ne på det ita­li­ens­ka, mer ele­gant och de­ko­ra­tivt”

Of­ta får jag ba­ra en in­gi­vel­se och då tar jag en bild. När det känns rätt så tar det ba­ra ett par mi­nu­ter att ska­pa en fin insta­bild. Det är ock­så ett kre­a­tivt ut­tryck. När jag är som mest stres­sad så blir det me­di­ta­tivt att slänga ihop ett stil­le­ben (det är mest pry­lar som jag re­dan har i mitt hem).

Ditt bäs­ta tips till nå­gon som vill ska­pa ett kon­to med eget ut­tryck?

– Låt­sas in­te, en del instagram­ma­re känns in­te ge­nu­i­na. De har ko­pi­e­rat ett ut­tryck och skri­ver bild­tex­ter som är in­flu­e­ra­de av nå­gon an­nan och det ly­ser ige­nom. Var dig själv, ska­pa det du står för. Vi blir al­la in­spi­re­ra­de av and­ra kre­a­ti­va män­ni­skor och als­ter men det gäl­ler att gö­ra om in­spi­ra­tio­nen till sin egen, att va­ra grun­dad i det man gör.

Vad ser du fram emot vå­ren 2016?

– Åh, ba­ra or­det vå­ren ger mig en varm käns­la i krop­pen … Per­son­li­gen tror jag att hem­met än mer blir en plats som vi­sar att man står för den man är. Hem­men kom­mer där­för bli mer per­son­ligt in­red­da. De blir en oas där man vill var­va ned från den tuf­fa värl­den ut­an­för, ett hem där vi sö­ker skydd och trygg­het. De grö­na väx­ter­na flyt­tar in i al­la vå­ra rum. Väg­gar, bok­hyl­lor, amp­lar och föns­ter­brä­dor prun­kar av det grö­na. Jag tror att al­la ny­an­ser av grönt kom­mer att speg­la färg­pa­let­ten för 2016.

Vad kom­mer vi be­hål­la från hös­ten 2015 och vad kom­mer vi upp­da­te­ra?

– Fler och fler fort­sät­ter att ta an­svar för si­na val och sin livs­stil, vil­ket gör att vi fort­sät­ter tän­ka läng­re fram och sat­sar mer på kva­li­tet. Vi blir mer och mer med­vet­na om un­der vil­ka för­hål­lan­den va­ror­na fram­ställts, även det­ta kom­mer fort­sät­ta in­om in­red­ning­en framö­ver.

Vil­ken är den mest över­gri­pan­de in­red­ningstren­den just nu?

– Grö­na väx­ter, gam­la hant­verks­me­to­der, an­tik­vi­te­ter, sam­met och grov ke­ra­mik.

Hur skul­le du själv be­skri­va ditt Ins­ta-kon­to?

– En­bart fo­ton tag­na av mig själv på sa­ker/plat­ser jag tyc­ker väl­digt myc­ket om. Störs­ta de­len av bil­der­na är från mitt hem, @myca­sa lik­som.

Var hit­tar du in­spi­ra­tion till ditt flö­de?

– Na­tu­ren är en stor in­spi­ra­tions­käl­la, där rå­der ju allt som of­tast har­mo­ni mel­lan fär­ger­na. Men även ma­ga­sin och and­ra in­stagram­kon­ton in­spi­re­rar väl­digt myc­ket.

Ditt bäs­ta tips till nå­gon som vill ska­pa ett kon­to med eget ut­tryck?

– An­vänd dig en­bart av di­na eg­na bil­der & för­sök få en röd tråd ge­nom flö­det, då blir det ge­nast ett eget ut­tryck – näm­li­gen ditt!

”Hem­met blir en oas att var­va ner i från den tuf­fa värl­den ut­an­för”

NAMN: Sofia Vu­sir Jans­son. KON­TO PÅ INSTAGRAM: @so­fi­aat­mok­ka­sin GÖR: Fri­lan­sar som fotograf och sty­list. Blog­ga­re på lo­vely­li­fe.se/mok­ka­sin och dri­ver web­bu­ti­ken mok­ka­sin.com BOR: Katri­ne­holm. PÅ INS­TA SE­DAN: Förs­ta bil­den för 176 vec­kor se­dan.

NAMN: The­re­se Sen­ner­holt. KON­TO PÅ INSTAGRAM: @the­re­se­sen­ner­holt GÖR: Art Director. BOR: Va­sas­tan, Stock­holm PÅ INS­TA SE­DAN: För cir­ka 3 år se­dan.

PÅ THE­RE­SES ÖNS­KE­LIS­TA”Jag le­tar ef­ter den per­fek­ta få­töl­jen. Helst av allt skul­le jag vil­ja ha en ”Pa­pa Be­ar”-få­tölj av Hans Weg­ner.”

NAMN: Åsa Myr­berg. KON­TO PÅ INSTAGRAM: @at­myca­sa GÖR: Sty­list/fotograf. BOR: Ekerö ut­an­för Stock­holm. PÅ INS­TA SE­DAN: Förs­ta bil­den för 147 vec­kor se­dan.

PÅ ÅSAS ÖNS­KE­LIS­TA”Till vå­ren skul­le jag gär­na vil­ja ha en Pa­lis­sad av form­gi­va­ren Sig­ne Pers­son-me­lin fylld med vårens dof­tan­de lök­väx­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.