NÄR STY­LIS­TEN FLYT­TAR IN

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS -

Hon är sty­lis­ten som är så stil­med­ve­ten att hon kö­per mat ef­ter för­pack­ning­ar­na. För ett år se­dan flyt­ta­de hon in i ett nytt hus – som hen­nes kil­le re­dan ha­de ri­tat, byggt och in­rett. Följ med hem till My Ho­mes blog­ga­re Pel­la He­de­by.

Lju­set böl­jar in i kö­ket och var­dags­rum­met. Pa­ti­ne­rat trä mot vi­ta väg­gar, per­fekt av­väg­da stil­le­ben och gra­fis­ka oa­ser. Det är lätt att både kän­na igen in­re­da­ren Pel­la He­de­bys stil och att näs­tan ome­del­bart fång­as av triv­seln i det vi­ta hu­set i Viks­berg ut­an­för Sö­der­täl­je. Allt an­das har­mo­ni, in i mins­ta de­talj. Hit, till hu­set som sam­bon Andreas ri­ta­de och bygg­de till sig och sin dot­ter för fem år se­dan, flyt­ta­de sty­lis­ten och My Ho­me-blog­ga­ren Pel­la med si­na två barn i ja­nu­a­ri för­ra året.

Ett själv­klart steg för de fles­ta. Men kanske en ut­ma­ning för en per­son som job­bat med in­red­ning i he­la sitt vux­na liv och är så med­ve­ten om sin egen stil hem­ma att ab­so­lut ingen­ting läm­nas åt slum­pen.

– Det klart jag in­ser att jag går till över­drift ibland. Kö­per jag spa­get­ti ham­nar den mest stil­re­na för­pack­ning­en i kor­gen. Lätt! Kom­mer Andreas hem med He­ad & Shoul­ders-flas­kor

I kö­ket har fa­mil­jen ett fäll­bart ar­bets­bord med som Pel­la an­vän­der som rek­vi­si­ta, en till­fäl­lig lösning köpt på Gar­bo. Vin­tage ”Y”-sto­lar från 70-ta­let och en nu­me­ra ut­gång­en Trick Light-lam­pa i ta­ket. Lam­por­na i fönst­ren är från hol­länds­ka Kirk Light. Kö­ket är ett Kung­sä­ter-kök.

är förs­ta tan­ken ”vad kan jag häl­la över det där i”. Se­dan kän­ner jag, ”nu mås­te jag slapp­na av”, sä­ger Pel­la He­de­by och skrat­tar.

Först var tan­ken att byg­ga ett ge­men­samt hus. Men det var svårt att hit­ta li­ka bra tom­ter och ef­tersom bå­da triv­des i Andreas hus så be­stäm­de de sig för att be­hål­la det. – Jag tyc­ker väl­digt myc­ket om det här hu­set och re­dan när jag kom hit förs­ta gång­en kän­des det väl­digt ge­nu­int. Sam­ti­digt sät­ter hu­set en stil och ka­rak­tär. Man går ifrån sig själv li­te grann. Det blir en kom­pro­miss.

Men det var hel­ler in­te vem som helst hon flyt­ta­de in hos. Andreas ha­de få sa­ker och av­ska­lad in­red­ning. Och när Pel­la för tre år se­dan häl­sa­de på i hu­set för förs­ta gång­en var det så pe­dan­tiskt rent att han till och med för­säk­ra­de hen­ne att han in­te var ga­len – han ba­ra ”gil­la­de när det är ord­ning hem­ma”.

– Det var in­te så myc­ket pry­lar att ploc­ka bort. Och så har vi nog ett grund­tänk som över­ens­stäm­mer. Na­tur­li­ga ma­te­ri­al­val, in­te så myc­ket färg och hu­set är till och med byggt

”Re­dan när jag kom hit förs­ta gång­en kän­des hu­set väl­digt ge­nu­int”

mer rustikt än vad jag själv skul­le ha valt. Men det pas­sar här på lan­det. Dä­re­mot ska vi nog hål­la oss ifrån – el­ler öva på – att byg­ga ihop. Vi är onek­li­gen två star­ka vil­jor, sä­ger Pel­la med sitt sprud­lan­de skratt.

Det förs­ta som mö­ter be­sö­ka­ren är kalk­ste­nen på gol­vet i hal­len. Ett par gans­ka kom­pri­me­ra­de rum in­nan hu­set öpp­nar upp sig i var­dags­rum­met och det in­te­gre­ra­de kö­ket. Där­i­från blic­kar du ut över fa­mil­jens trädäck och golf­ba­nan som lig­ger som en vid­sträckt grön oas ut­an­för he­la den föns­ter­tä­ta väg­gen. Här har 10-åri­ge so­nen Leo hit­tat en ny hob­by.

– Han har mer el­ler mind­re bott på ba­nan se­dan dess. Det är verk­li­gen en njut­ning att ha den mil­jön ut­an­för. Att det hän­der nå­got. Det är otro­ligt här­ligt, sä­ger Pel­la.

Hu­set är runt 110 kvadrat men upp­levs be­tyd­ligt stör­re. Den till­tag­na tak­höj­den gör för­stås en del men den rym­li­ga käns­lan för­stärks ock­så av de pam­pi­ga svar­ta par­dör­rar­na, ur­sprung­li­gen från en sko­la i Stock­holm.

HÄR BOR: Pel­la He­de­by, Andreas Back­man, Pel­las två sö­ner samt Andreas dot­ter. GÖR: Pel­la är in­red­nings­sty­list och bloggar på My Ho­me. Bor: I vil­la på 110 kvadrat i Viks­berg ut­an­för Sö­der­täl­je. Instagram: @pel­la­he­de­by Blogg: Stilin­spi­ra­tion.my­ho­me.af­ton­bla­det.se

Bonus­dot­tern Filip­pas rum med ro­ad trip-fyn­dad skriv­bords­lam­pa, skriv­bor­det och pal­len sak­nar ock­så mär­ke. Sminklå­da No­mess Co­pen­ha­gens ”Bal­sa­box per­so­nal”.

Som ge­dig­na träsmyc­ken från en an­nan tid sät­ter dör­rar­na till­sam­mans med den lig­gan­de trä­pa­ne­len prä­gel på he­la hu­set, in­te minst den öpp­na ytan som bil­dar kök och var­dags­rum. En lyc­kad kon­trast till den ru­sti­ka men än­då mo­der­na in­te­ri­ör som ge­nom­sy­rar hu­set.

En del för­änd­ring­ar har trots allt gjorts se­dan Pel­la blev en del av hem­met. Grepp­lis­ter­na i kö­ket har gått från val­nöt till vitt. Sam­ma kalk­sten som mö­ter en i en­trén finns nu­me­ra ock­så som bänk­ski­va i kö­ket. På tom­ten på­går näs­ta sto­ra pro­jekt: ett At­te­falls­hus som ska fun­ge­ra som gäst­hus och Pel­las ar­bets­rum och stu­dio. Här har pa­ret mu­rat upp fa­sa­den och i stäl­let för sto­ra hu­sets ek­golv har 25-kvadrats­hu­set fått ett i be­tong.

– Ibland sä­ger jag ”jag ska flyt­ta ut till 25-kvadra­ta­ren där jag får be­stäm­ma allt!”, sä­ger Pel­la och skrat­tar. Det blir ett lugn i att jag kan le­va ut min stil där.

I sitt jobb som in­re­da­re får Pel­la dä­re­mot fritt spel­rum för si­na kre­a­ti­va idéer. Och det är lätt att tro att al­la pro­jekt får flyt­ta hem­ma till hen­ne ef­teråt, att en lyc­kad sty­ling blir li­te för bra för att in­te bli en del av hen­nes eget hem. Men nej. – Det är jät­te­lätt att lå­ta bli, ha­ha. Jag har för­må­nen att få ut­lopp på job­bet. Det klart att jag skul­le vil­ja läg­ga mer tid hem­ma, men det är väl li­te som man sä­ger med ”sko­ma­ka­rens barn”. Men sam­ti­digt är det en del be­gräns­ning­ar med hu­set, som att det är panel på väg­gar­na och ba­ra två ta­pet­se­ra­de väg­gar i he­la hu­set. Skul­le jag ha and­ra för­ut­sätt­ning­ar så kanske jag skul­le gö­ra fler av de sa­ker som jag gjort i job­bet.

Ett rim­ligt re­so­ne­mang, för­stås. Men ett par da­gar ef­ter in­ter­vjun kom­mer ett mejl. Det är från Pel­la.

”Led­sen Joc­ke, men du får kanske kor­ra din text nå­got. Kol­la min blogg.” Och så en smi­ley. I ett in­lägg be­rät­tar Pel­la om en lä­gen­het i Pa­ris, hur hon vill anamma sti­len rakt av och att hon nog, helt omed­ve­tet, ljög för den där re­por­tern härom da­gen:

”Jag in­ser ba­ra en kort, kort stund se­na­re. Att ja! Det vill jag visst. Jag vill ploc­ka med mig allt från mi­na in­red­nings­jobb, pre­cis he­la ti­den”.

Ste­ge från Menu som av­last­nin­gy­ta. I fo­tän­den på säng­en kan man ock­så ana tid­nings­hyl­lan, som är byggd i dörr­öpp­ning­en till det som ti­di­ga­re var en kläd­kam­ma­re.

Sty­ling Pel­la He­de­by Text Jo­a­cim Forsén Fo­to Sa­ra Me­di­na Lind

Fo­to­gra­fi från To­bi­as Re­gell. Hyl­la Do­mo De­sign, Ku­bus ljus­sta­ke och ur­na från Lily & Oscar. Pel­la hem­ma i var­dags­rum­met, med föt­ter­na på ett bord som fått en mått­be­ställd ski­va i sam­ma kalk­sten som går igen i hu­set. I sov­rum­met har Pel­la ett säng­bord...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.