DET HÄR BE­HÖ­VER DU

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS -

Säng­bott­nar­na är 120-bredd och vi­lar på reg­lar 45×70. Låt en snic­ka­re di­men­sio­ne­ra reg­lar och kon­struk­tion för en håll­bar lösning.

Den vi­ta pa­ne­len som klär in säng­en föl­jer väg­gar och tak hu­sets övri­ga rum, men kan bli ett fint av­brott och för­stär­ka käns­lan av en my­sig ko­ja även om du har slä­ta väg­gar för öv­rigt. Den här är hög för att va­ra en säng, men är byggd för att ha lämp­li­ga pro­por­tio­ner mot res­ten av rum­met.

Räc­ket till den öv­re sla­fen är till­ver­kat av rundstav i mas­siv ek. De­lar­na samt fäs­ten är de­sam­ma som

an­vänds till hand­le­da­re för trapp­räc­ken. Du hit­tar des­sa i väl­sor­te­ra­de bygg­va­ru­hus, t ex hos Fre­dells. Räc­ket kan till ex­em­pel lin­das med lä­der för att ge det en än­nu mer följ­sam käns­la.

Sän­göpp­ning­en är klädd med plan­hyv­lad fu­ru som smyg och fo­der för att ra­ma in och för­stär­ka den plats­bygg­da lös­ning­en.

Ek­ste­gen är ett hemmabygge med ma­te­ri­al från en gam­mal bänk­ski­va, mon­te­rad i väg­gen med en hasp fäst med täljd ek­plugg. Låt ste­gen blir ett fint blick­fång och en in­red­nings­de­talj i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.