3 Frå­gor till …

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS -

Pon­tus Silfver­stol­pe, an­tik­ex­pert på Bar­ne­bys.se

Vil­ka de­sign­klas­si­ker ef­ter­söks mest just nu?

– Den nor­dis­ka de­sig­nen har upp­levt en re­näs­sans se­dan 15 år nu, även om tren­der­na vad gäl­ler form­gi­va­re va­ri­e­rar. Runt år 2000 var Hans J Weg­ner och Ar­ne Jacob­sen på al­las läp­par. I dag sö­ker man möb­ler från snic­kar­mäs­ta­re med ar­ki­tekt­ut­bild­ning som både form­ger och ut­fär­dar fö­re­må­len själ­va, som till ex­em­pel Peder Moos. Ett av hans mat­bord i ek sål­des ny­li­gen för när­ma­re sju mil­jo­ner kro­nor på auk­tion i ut­lan­det, vil­ket var nytt pris­re­kord för mo­dern de­sign.

– An­nars är det dans­ka de­sig­ners, som Finn Juhl och Ole Wan­scher, som står högst i kurs. Bland svens­kar­na står Ax­el Ei­nar Hjort­hs furumöb­ler från 1930-ta­let i en klass för sig på den in­ter­na­tio­nel­la are­nan. Men1980-1990-tals­de­sign kom­mer med storm­steg, in­te minst bland den yng­re publi­ken.

Vad be­ror det på att de fles­ta de­sign­klas­si­ker tycks kom­ma från 50- och 60-ta­let?

– Möb­ler­na har ett tyd­ligt form­språk och görs i fan­tas­tisk kva­li­tet både vad gäl­ler form­giv­ning och of­ta ma­te­ri­al­val. Det var en tid då man tilläts ta ut sväng­ar­na. Men framför allt hand­la­de det om att många, in­te minst de dans­ka form­gi­var­na, var ut­bil­da­de ar­ki­tek­ter. Det är vik­tigt att för­stå pro­por­tio­ner och form i för­hål­lan­de till mil­jön och de be­hov som män­ni­skan har i sin var­dag. Möb­ler­na till­ver­ka­des för att åld­ras i sam­klang med mil­jön de pla­ce­ra­des i.

Vil­ka av vå­ra nu­ti­da de­sig­ners kom­mer att va­ra med i de­sign­ka­non framö­ver?

– Det här är en ut­omor­dent­ligt svår frå­ga men jag tror att sto­len ”Wood” av Åke Ax­els­son för Gärs­näs kom­mer att va­ra en fram­ti­da ikon. 2000-ta­let kom­mer att hand­la om kva­li­tet och håll­bar­het, nå­got Åke Ax­els­son för­e­nar på ett mäs­ter­ligt sätt.

Stol av Pe­der Moos.

Pon­tus själv dröm­mer om de­sign-klas­si­kern ”Egyp­ti­an fol­ding tab­le” form­gi­vet av Mo­gens Las­sen 1940. Sto­len ”Wood” de­sig­nad av Åke Ax­els­son.

Furubord av Ax­el Ei­nar Hjorth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.