VÅRENS FOR­MER

– gra­fiskt, geo­met­riskt och blom­migt

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS -

Framö­ver ser vi ett stort ut­bud av gra­fis­ka for­mer och geo­met­ris­ka fö­re­mål. Vi le­ker med grund­for­mer­na från mo­der­nis­men – klot, py­ra­mid, kub, cy­lin­der och rät­block. Många av möns­ter­bil­der­na är upp­bygg­da av cirk­lar, kvadra­ter och rom­ber och mönst­ren är of­ta sym­met­ris­ka. For­mer­na är enk­la och av­ska­la­de och har ett eget, tyd­ligt ut­tryck. Pre­cis som mo­der­nis­men och dess stil­rikt­ning­ar, som kän­ne­teck­na­des av en av­ska­lad och en­kel ar­ki­tek­tur där for­mer och kon­struk­tion fick stå för ut­tryc­ken, ska­lar vi nu av – både gäl­lan­de form­språk och an­ta­let fö­re­mål.

Även om de gra­fis­ka for­mer­na do­mi­ne­rar så hit­tar vi även en del blom­mor, i syn­ner­het på ta­pe­ter. Många ta­pe­ter i dag har sitt ur­sprung i gam­la ori­gi­nal­möns­ter. Allt fler vill vär­na om vår histo­ria och blic­ka bakåt för att ska­pa nå­got nytt, och då är väg­gar­na en vik­tig be­stånds­del för att ska­pa rät­ta käns­lan. In­spi­ra­tio­nen till många av de blom­mi­ga mönst­ren och dess form­språk hit­tar vi fle­ra hund­ra år tillbaka i ti­den.

Un­der 1700-ta­let var det tre möns­ter som do­mi­ne­ra­de.

1. Kraf­tig sling­ran­de blom­ran­ka med lod­rät hu­vud­rikt­ning som of­ta kom­bi­ne­ra­des med en ring­lan­de spets­bård. Ett möns­ter som gav ett myc­ket liv­ligt in­tryck.

2. Snett rut­möns­ter. Bot­ten­fär­gen är of­ta ljus­blå och mönst­ret blått och gult.

3. Möns­ter med blom­mor och bu­ket­ter ströd­da över ytan. Ibland fanns även ett fint lin­je­rat bot­ten­möns­ter som en­bart syn­tes på nä­ra håll.

Man tror att många av ta­pe­ter­na ur­sprung­li­gen ha­de kla­ra fär­ger, med ljus­blått och vitt som bot­ten­färg.

Eco Wall­pa­per. Eco Wall­pa­per. 3 TIPS FRÅN HIL­DUR BLAD OM VÅ­RENS FOR­MER: 1. Less is mo­re. Vill du ploc­ka bort och in­re­da med fär­re de­tal­jer? Då blir det desto vik­ti­ga­re att tit­ta på fö­re­må­lets form­språk och även stor­le­ken på fö­re­må­len för att de in­te...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.